NAPOMENA: Ovaj propis prestao da važi.

Email Print

ODLUKA
O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA RAČUNA KOD BANKE

("Sl. glasnik RS", br. 33/2005, 25/2009, 106/2013 i 113/2013)

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja računa za obavljanje platnog prometa klijenata kod banke, kao i osnovni elementi ugovora o otvaranju i vođenju tog računa (u daljem tekstu: ugovor).

2. Bankom, u smislu ove odluke, smatra se banka iz člana 2. tačka 10. Zakona o platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon).

Pod računom, u smislu ove odluke, podrazumeva se žiro račun, tekući i obračunski račun, kao i drugi računi koji se otvaraju, vode i gase u skladu sa Zakonom i drugim propisom.

Otvaranje i gašenje računa kod Narodne banke Srbije

3. Narodna banka Srbije otvara, vodi i gasi žiro račun, obračunski i drugi račun banaka, kao i račune drugih subjekata, u skladu sa zakonom kojim je propisano da se ti računi vode kod Narodne banke Srbije.

4. Račune iz tačke 3. ove odluke Narodna banka Srbije otvara na osnovu pismenog zahteva za otvaranje računa i ugovora zaključenog s Narodnom bankom Srbije.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije može račune iz tog stava otvarati i ako je to predviđeno zakonom i drugim propisom.

5. Zahtev za otvaranje računa iz tačke 3. ove odluke sadrži: naziv podnosioca zahteva, mesto - sedište, adresu, telefon, predmet poslovanja - delatnost, matični broj podnosioca zahteva, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, podnosilac zahteva dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) akt nadležnog organa o osnivanju ako za njega registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona;

3) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak;

4) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva;

5) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga (na obrascu - Karton deponovanih potpisa, koji je, kao Prilog 1, odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo), radi raspolaganja sredstvima s računa - koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa i koji je overen pečatom, a kojim će se overavati instrumenti plaćanja;

6) potpise lica ovlašćenih za zastupanje koje je overio nadležni organ (na obrascu - Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, koji je, kao Prilog 2, odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo).

7) (brisana)

Uz zahtev za otvaranje drugih računa, podnosilac zahteva koji već ima otvoren račun kod Narodne banke Srbije dostavlja:

1) poziv na zakon, odnosno propis kojim je uređeno da se sredstva drže odvojeno;

2) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima s računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice i koji je overen pečatom, a kojim će se overavati instrumenti plaćanja.

Pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ove tačke, Narodna banka Srbije može zahtevati i podnošenje dokumentacije koja je propisana drugim zakonom i propisom.

6. Ako Narodna banka Srbije utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje računa, s podnosiocem zahteva zaključuje ugovor (u daljem tekstu: klijent Narodne banke Srbije) i otvara mu odgovarajući račun.

7. Račune iz tačke 3. ove odluke Narodna banka Srbije gasi klijentu Narodne banke Srbije - na osnovu pismenog zahteva za gašenje tih računa.

Zahtev za gašenje računa iz stava 1. ove tačke sadrži: naziv klijenta Narodne banke Srbije, mesto - sedište, adresu, telefon, broj računa na koji se zahteva prenos sredstava, matični broj klijenta Narodne banke Srbije, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Narodna banka Srbije gasi račune iz stava 1. ove tačke ako klijent Narodne banke Srbije prestane da postoji kao pravni subjekt:

1) na osnovu zakona ili drugog propisa,

2) zbog stečaja ili likvidacije,

3) zbog nastalih statusnih promena.

8. Narodna banka Srbije, u slučaju iz tačke 7. stav 3. odredba pod 1 ove odluke, sredstva sa ugašenih računa prenosi na račun pravnog sledbenika, odnosno na račun pravnog lica određenog zakonom ili drugim propisom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije određen pravni sledbenik ili drugo pravno lice na čiji se račun sredstva prenose - Narodna banka Srbije sredstva sa ugašenih računa prenosi na račun otvoren za sredstva koja se ne koriste.

9. Narodna banka Srbije, u slučaju iz tačke 7. stav 3. odredba pod 2 ove odluke, gasi sve račune klijentu Narodne banke Srbije nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i to na osnovu zahteva stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, i istovremeno otvara račun u stečaju, odnosno račun u likvidaciji.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, stečajni, odnosno likvidacioni upravnik podnosi sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o otvaranju stečajnog, odnosno likvidacionog postupka koji je upisan u registar kod nadležnog organa;

2) zahtev za otvaranje računa u stečaju, odnosno računa u likvidaciji;

3) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak;

4) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj klijenta Narodne banke Srbije;

5) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima s računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa i koji je overen pečatom, a kojim će se overavati instrumenti plaćanja;

6) nalog za prenos sredstava.

Sredstva sa ugašenih računa klijenta Narodne banke Srbije koji je u stečaju, odnosno likvidaciji, Narodna banka Srbije prenosi na novootvoreni račun u stečaju, odnosno račun u likvidaciji.

10. Narodna banka Srbije, u slučaju iz tačke 7. stav 3. odredba pod 3, klijentu Narodne banke Srbije kod koga je nastala statusna promena gasi račune - na osnovu njegovog zahteva ili zahteva njegovog pravnog sledbenika.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, klijent Narodne banke Srbije ili njegov pravni sledbenik podnose:

1) rešenje o upisu statusne promene u registar kod nadležnog organa;

2) rešenje o upisu brisanja klijenta Narodne banke Srbije koji prestaje da radi u registar kod nadležnog organa;

3) obaveštenje o brisanju iz statističkog registra klijenta Narodne banke Srbije koji prestaje da radi, odnosno dokument koji sadrži taj podatak;

4) nalog za prenos sredstava.

Otvaranje i gašenje računa kod banke

11. Banka otvara sledeće račune:

1) pravnim licima i fizičkim licima koja obavljaju delatnost - tekuće račune;

2) pravnim licima i fizičkim licima koja obavljaju delatnost - druge račune;

3) fizičkim licima koja ne obavljaju delatnost - tekuće i druge račune.

Pravna i fizička lica iz stava 1. ove tačke mogu imati više računa u jednoj banci i račune u više banaka.

12. Račune iz tačke 11. ove odluke banka otvara na osnovu zahteva za otvaranje ovih računa i zaključenog ugovora o otvaranju i vođenju tih računa kod banke.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka može otvarati račune i ako je to predviđeno zakonom i drugim propisom.

13. Zahtev pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju delatnost za otvaranje računa kod banke sadrži: naziv podnosioca zahteva, mesto sedište, adresu, telefon, predmet poslovanja - delatnost, matični broj podnosioca zahteva, pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

14. Uz zahtev za otvaranje tekućeg računa, pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost podnose dokumentaciju propisanu tačkom 5. stav 2. ove odluke.

Uz zahtev za otvaranje drugih računa, pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost podnose dokumentaciju propisanu tačkom 5. stav 3. ove odluke.

15. Fizička lica koja ne obavljaju delatnost mogu otvarati tekuće račune kod banke na osnovu zahteva za otvaranje tih računa i ugovora o otvaranju i vođenju računa, kao i drugih dokumenata koje zahteva banka u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, fizičko lice iz tog stava deponuje potpise lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima s računa.

16. Banka gasi račune klijentu na osnovu njegovog zahteva za gašenje računa ili na osnovu ugovora o otvaranju i vođenju računa kod banke, a sredstva sa ugašenih računa prenosi na račun naveden u tom zahtevu.

Zahtev iz stava 1. ove tačke sadrži: naziv klijenta, mesto sedište, adresu, telefon, broj računa čije se gašenje traži, broj računa na koji se zahteva prenos sredstava, matični broj pravnog lica ili lični broj fizičkog lica, pečat i potpis ovlašćenog lica.

17. Banka gasi račune i bez zahteva iz tačke 16. ove odluke ako klijent prestane da postoji kao pravni subjekt:

1) na osnovu zakona, odnosno u slučajevima propisanim zakonom ili na osnovu drugog propisa,

2) zbog stečaja ili likvidacije,

3) zbog nastalih statusnih promena.

Banka, u slučaju iz stava 1. odredba pod 1 ove tačke, sredstva sa ugašenih računa banka prenosi na račun pravnog sledbenika, odnosno na račun klijenta određenog zakonom ili drugim propisom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije određen pravni sledbenik ili drugi klijent na čiji se račun sredstva prenose - sredstva sa ugašenih računa banka prenosi na račun otvoren kod banke za sredstva koja se ne koriste.

18. Banka gasi račun klijenta na zahtev stečajnog upravnika a sredstva zatečena na ovom računu prenosi na račun naveden u tom zahtevu.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, stečajni upravnik banci daje ovlašćenje da sva sredstva usmerena na ugašeni račun prenese na račun u stečaju.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, stečajni upravnik podnosi dokumentaciju propisanu tačkom 9. ove odluke.

19. Klijentu banke koji je u registar kod nadležnog organa upisao pokretanje postupka likvidacije, banka gasi račun posle okončanja tog postupka sprovedenog u skladu sa zakonom kojim se reguliše osnivanje i upravljanje privrednim društvima, i to na osnovu obaveštenja likvidacionog upravnika tog klijenta uz koje prilaže rešenje o upisu brisanja klijenta koji prestaje da radi u registar kod nadležnog organa.

20. Ugovorom o otvaranju i vođenju računa kod banke uređuju se međusobna prava i obaveze banke i klijenta.

Osnovni elementi ugovora iz stava 1. ove tačke su sledeći:

- pun naziv banke, odnosno pravnog lica naveden u rešenju o upisu u registar kod nadležnog organa, mesto i adresa sedišta banke, odnosno pravnog lica, matični broj banke, odnosno pravnog lica, ime, prezime i funkcija lica koje zastupa banku, odnosno pravnog lica, a za fizička lica - osnovni podaci o tom licu (ime i prezime, očevo ime, mesto prebivališta, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte);

- poslovi koje će banka obavljati za klijenta;

- broj i naziv računa koji se otvara;

- način na koji će banka vršiti usaglašavanja i korekcije na računu;

- način izdavanja naloga za plaćanje (u pisanoj formi, elektronski ili usmeno);

- način i rokovi dostavljanja izveštaja o svim promenama na računu (poštom, na šalteru, faksom, elektronski), s tim da taj rok za pravno lice ne može biti duži od dva dana od dana izvršene promene, a banka je obavezna da najmanje jednom mesečno fizičkom licu dostavi izveštaj o svim promenama na računu;

- međusobna prava i obaveze, odgovornost i naknada štete i dr.;

- obaveza klijenta da o statusnim i drugim promenama koje se registruju kod nadležnog organa obavesti banku u roku od tri dana od dana dobijanja rešenja o upisu te promene;

- nadležnost suda u slučaju spora;

- rok za raskid ugovora;

- ostali uslovi koje stranke ugovore.

Banka je dužna da o svakoj izmeni elemenata ugovora iz ove tačke obavesti klijenta najmanje 30 dana pre stupanja na snagu te izmene.

21. Bankom, u smislu tač. od 11. do 20. ove odluke, smatra se banka iz člana 2. tačka 10. odredba pod a) Zakona.

Vođenje računa

22. Banka izvršeni platni promet evidentira na nivou individualne partije.

Pored podataka na nivou individualne partije, u pomoćnim evidencijama obezbeđuju se podaci prema kontnom planu za banke, prema namenama plaćanja.

Banka je dužna da svakodnevno i ažurno evidentira podatke u evidencijama i da obezbedi tačnost evidentiranih podataka.

Podaci o dnevnom prometu i stanju u osnovnoj knjigovodstvenoj evidenciji čuvaju se deset godina.

Analitičke evidencije i knjigovodstvene isprave na osnovu kojih se vrše knjiženja u tim evidencijama čuvaju se pet godina posle isteka godine na koju se odnose.

22a Banke su dužne da kod otvaranja, vođenja i gašenja računa u smislu ove odluke preduzimaju radnje i mere utvrđene zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca.

23. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke ("Službeni glasnik RS", broj 57/2004).

24. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke

("Sl. glasnik RS", br. 25/2009)

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke

("Sl. glasnik RS", br. 106/2013)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

KARTON DEPONOVANIH POTPISA

 

Naziv klijenta banke ________________________
Sedište, adresa i telefon klijenta banke ______________________________________________
Broj računa klijenta banke __________________________________
Datum kad je banka overila Karton deponovanih potpisa _____________________

Ime i prezime

Potpis

Lični broj

Samostalno

Kolektivno

Ograničeno

Neograničeno

Mesto      Adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica klijenta banke

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica banke

_________________________

 

_________________________

 

Prilog 2

 

Naziv i adresa sedišta klijenta banke

 

 

OVERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE

Redni
broj

Prezime i ime

Lični broj

Svojeručni potpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

Potvrđuje se da su imenovani svojeručno potpisali ovu ispravu. Istovetnost imenovanih utvrđena je na osnovu:

Redni broj

Prezime i ime

Broj lične karte, ko ju je izdao, broj pasoša i dr.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Overeno kod nadležnog organa

 

  _____________________
  (naziv nadležnog organa)

 

  _____________________
  (mesto i datum overe)