Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA

("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 i 103/2016)

 

Prilog 8a

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac NPE

IZVEŠTAJ O PROBLEMATIČNIM POTRAŽIVANJIMA BANKE

sa stanjem na dan  godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj Vrsta potraživanja Bruto knjigovodstvena vrednost Iznos ispravke vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama Vrednost sredstava obezbeđenja
  Potraživanja koja se ne smatraju problematičnim Problematična potraživanja    Potraživanja koja se ne smatraju problematičnim Problematična potraživanja  Vrednost sredstava obezbeđenja potraživanja koja se ne smatraju problematičnim Vrednost sredstava obezbeđenja problematičnih potraživanja 
    Bez docnje Docnja do 30 dana Docnja od 31 do 60 dana Docnja od 61 do 90 dana   Bez docnje i sa docnjom do 90 dana Docnja od 91 do 180 dana Docnja od 181 do 365 dana Docnja od 366 do 730 dana Docnja od 731 do 1095 dana Docnja od 1096 do1460 dana Docnja od 1461 do 1825 dana Docnja preko 1825 dana od čega potraživanja kod kojih je nastupio status neizmirenja obaveza od čega potraživanja kod kojih postoji objektivan dokaz obezvređenja na individualnoj ili grupnoj osnovi     Bez docnje Docnja do 30 dana Docnja od 31 do 60 dana Docnja od 61 do 90 dana   Bez docnje i sa docnjom do 90 dana Docnja od 91 do 180 dana Docnja od 181 do 365 dana Docnja od 366 do 730 dana Docnja od 731 do 1095 dana Docnja od 1096 do1460 dana Docnja od 1461 do 1825 dana Docnja preko 1825 dana od čega potraživanja kod kojih je nastupio status neizmirenja obaveza od čega potraživanja kod kojih postoji objektivan dokaz obezvređenja na individualnoj ili grupnoj osnovi   od čega prvoklasna sredstva obezbeđenja od čega adekvatna sredstva obezbeđenja – hipotekovane nepokretnosti od čega adekvatna sredstva obezbeđenja – osim hipotekovanih nepokretnosti   od čega prvoklasna sredstva obezbeđenja od čega adekvatna sredstva obezbeđenja – hipotekovane nepokretnosti od čega adekvatna sredstva obezbeđenja – osim hipotekovanih nepokretnosti
1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=19+24 19=20+…+23 20 21 22 23 24=25+…32 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35=36+37+38 36 37 38 39=40+41+42 40 41 42
Šifra valute  
Sektorska struktura  
1. DUŽNIČKI INSTRUMENTI U BILANSU STANJA                                                                                    
1.1. Dospeli i nedospeli kratkoročni krediti                                                                                    
1.2. Dospeli i nedospeli dugoročni krediti                                                                                    
1.3. Depoziti kod banaka                                                                                     
1.4. Sredstva na računima kod Narodne banke Srbije                                                                                    
1.5. Potraživanja po osnovu avansa                                                                                    
1.6. Potraživanja za kamatu                                                                                    
1.7. Potraživanja za naknadu                                                                                    
1.8. Potraživanja po osnovu plaćanja po garancijama                                                                                    
1.9. Dugoročne i kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća                                                                                    
1.10. Hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja                                                                                    
1.11. Ostali dužnički instrumenti koji se evidentiraju u bilansu stanja                                                                                    
2. VANBILANSNE IZLOŽENOSTI                                                                                    
2.1. Izdate plative i činidbene garancije                                                                                     
2.2. Avali i akcepti menica                                                                                    
2.3. Drugi oblici jemstava                                                                                     
2.4. Nepokriveni akreditivi                                                                                    
2.5. Neiskorišćene preuzete obaveze                                                                                    
2.6. Druge vanbilansne stavke po kojima može doći do plaćanja                                                                                    

Napomene:

1. Banka izveštaj popunjava po svim materijalno značajnim valutama prema internoj metodologiji, dok se preostale valute zbirno prikazuju pod šifrom Ostalo. Pod potraživanjima u određenoj valuti podrazumevaju se (pored potraživanja iskazanih u određenoj valuti) i potraživanja u dinarima indeksirana u toj valuti.

2. Sektorska struktura se prikazuje prema šifarniku iz tačke 1. Priloga 3. Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira (4. i 5. cifra)

3. Za potrebe ovog obrasca pod prvoklasnim sredstvima obezbeđenja podrazumevaju se sredstva obezbeđenja definisana tačkom 28. st. 1. i 2. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki ako ispunjavaju uslov iz stava 3, alineja prva, te tačke. Adekvatnim hipotekovanim nepokretnostima smatraju se nepokretnosti koje ispunjavaju uslove definisane tačkom 29. stav 1. odredba pod 1), alineje od prve do šeste, i stav 2. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki. Pod adekvatnim sredstvima obezbeđenja - osim hipotekovanih nepokretnosti, podrazumevaju se zaloge na robnim zapisima, odnosno domaćim životinjama ako ispunjavaju uslove definisane tačkom 29. stav 1. odredba pod 2), alineje prva i treća, Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki, odnosno uslove iz odredbe pod 3), alineje prva, druga i četvrta, tog stava.

4. Vrednost prvoklasnog sredstva obezbeđenja iz napomene 3. jeste iznos na koji glasi ovo sredstvo obezbeđenja, odnosno ako je reč o dužničkoj hartiji od vrednosti - tržišna vrednost tog sredstva obezbeđenja, koja nije veća od iznosa bruto knjigovodstvene vrednosti potraživanja obezbeđenog tim sredstvom obezbeđenja.

Vrednost adekvatnog sredstva obezbeđenja iz napomene 3. jeste tržišna vrednost tog sredstva obezbeđenja umanjena za iznos potraživanja višeg reda prvenstva naplate, koja nije veća od iznosa bruto knjigovodstvene vrednosti potraživanja obezbeđenog tim sredstvom obezbeđenja.

Ako je više potraživanja (od kojih su neka problematična) obezbeđeno jednim sredstvom obezbeđenja, pri čemu ta potraživanja imaju isti red prvenstva naplate iz tog sredstva, vrednost sredstva obezbeđenja prvo se raspoređuje na problematična potraživanja a potom na potraživanja koja se ne smatraju problematičnim, srazmerno njihovoj bruto vrednosti. Ako je jedno potraživanje obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, prvo se prikazuje vrednost prvoklasnih sredstava obezbeđenja, zatim vrednost adekvatnih hipotekovanih nepokretnosti i na kraju vrednost adekvatnih sredstava obezbeđenja osim hipoteke (definisano u napomeni 3), s tim da zbir vrednosti svih sredstava obezbeđenja kojima je obezbeđeno jedno potraživanje ne može biti veći od bruto knjigovodstvene vrednosti tog potraživanja.

_______________________________________

 

 Izveštaj sačinio-la

Telefon za kontakte:

_________________

Imejl adresa:

 

(potpis)

 

Prilog 9

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac TG

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od _______ do __________ 20__. godine

 

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

 

1

2

A.

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

I.

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)

 

1

Prilivi od kamata

 

2

Prilivi od naknada

 

3

Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti

 

4

Prilivi od dividendi i učešća u dobitku

 

II.

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)

 

5

Odlivi po osnovu kamata

 

6

Odlivi po osnovu naknada

 

7

Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda

 

8

Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda

 

9

Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja

 

III.

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)

 

IV.

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)

 

V.

Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)

 

10

Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata

 

11

Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju

 

12

Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

13

Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima

 

14

Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju

 

15

Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

VI.

Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)

 

16

Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata

 

17

Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju

 

18

Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

19

Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima

 

20

Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju

 

21

Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

VII.

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)

 

VIII.

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)

 

22

Plaćeni porez na dobit

 

23

Isplaćene dividende

 

IX.

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)

 

X.

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)

 

B.

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

 

I.

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)

 

1

Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti

 

2

Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

3

Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

 

4

Priliv od prodaje investicionih nekretnina

 

5

Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja

 

II.

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)

 

6

Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti

 

7

Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

8

Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

 

9

Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina

 

10

Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja

 

III.

Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)

 

IV.

Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)

 

B.

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

I.

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)

 

1

Prilivi po osnovu uvećanja kapitala

 

2

Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza

 

3

Prilivi po osnovu uzetih kredita

 

4

Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti

 

5

Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija

 

6

Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja

 

II.

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)

 

7

Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija

 

8

Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza

 

9

Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita

 

10

Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti

 

11

Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja

 

III.

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)

 

IV.

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)

 

G.

SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)

 

D.

SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)

 

Đ.

NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)

 

E.

NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)

 

Ž.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

 

Z.

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE

 

I.

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE

 

J.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 10

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac BS

BILANS STANJA BANKE

sa stanjem na dan ____________20__. godine

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

AKTIVA

 

Gotovina i sredstva kod centralne banke

 

Založena finansijska sredstva

 

Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju

 

Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

 

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća

 

Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija

 

Krediti i potraživanja od komitenata

 

Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika

 

Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

Investicije u zavisna društva

 

Nematerijalna ulaganja

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

 

Investicione nekretnine

 

Tekuća poreska sredstva

 

Odložena poreska sredstva

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

Ostala sredstva

 

UKUPNO AKTIVA (pozicije pod AOP oznakama od 0001 do 0019 u bilansu stanja)

 

PASIVA

 

OBAVEZE

 

Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju

 

Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika

 

Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci

 

Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima

 

Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva

 

Subordinirane obaveze

 

Rezervisanja

 

Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

Tekuće poreske obaveze

 

Odložene poreske obaveze

 

Ostale obaveze

 

UKUPNO OBAVEZE (pozicije pod AOP oznakama od 0401 do 0413 u bilansu stanja)

 

KAPITAL

 

Akcijski kapital

 

Sopstvene akcije

 

Dobitak

 

Gubitak

 

Rezerve

 

 

 

 

Prilog 11

(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac BU

BILANS USPEHA BANKE

za period od 1. januara do __________ 20___. godine

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

Prihodi od kamata

 

Rashodi od kamata

 

Neto prihod po osnovu kamata (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1001 - 1002)

 

Neto rashod po osnovu kamata (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1002 - 1001)

 

Prihodi od naknada i provizija

 

Rashodi naknada i provizija

 

Neto prihod po osnovu naknada i provizija (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1005 - 1006)

 

Neto rashod po osnovu naknada i provizija (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1006 - 1005)

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju

 

Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju

 

Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika

 

Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

 

Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

 

Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

 

Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

 

Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

Ostali poslovni prihodi

 

Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki

 

Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki

 

UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 + 1022 - 1023) ? 0

 

UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 + 1022 - 1023) < 0

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 

Troškovi amortizacije

 

Ostali rashodi

 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028) ? 0

 

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028) ? 0

 

Porez na dobitak

 

Dobitak po osnovu odloženih poreza

 

Gubitak po osnovu odloženih poreza

 

DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1029 - 1030 - 1031 + 1032 - 1033) ? 0

 

GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1029 - 1030 - 1031 + 1032 - 1033) < 0

Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

 

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

 

REZULTAT PERIODA - DOBITAK
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1034 - 1035 + 1036 - 1037) ? 0

 

REZULTAT PERIODA - GUBITAK
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1034 - 1035 + 1036 - 1037) < 0

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio - la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

 

Prilog 12

 

Obrazac OP

OSNOVNI PODACI O BANCI

 

Poslovno ime i sedište

 

 

 

Adresa

 

 

 

Telefoni sedišta

 

 

 

Telefaks

 

 

 

Internet adresa

 

 

 

I-mejl adresa

 

 

 

SWIFT adresa

 

 

 

Matični broj

 

 

 

Broj žiro-računa

 

 

 

Spoljni revizor koji je vršio poslednju reviziju finansijskih izveštaja banke

 

 

 

Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)

 

 

 

Telefon predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

Telefaks predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

I-mejl adresa predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE

Redni br.

Ime i prezime

Akcionar koga
predstavlja

Adresa člana
upravnog odbora

Adresa punomoćnika člana
upravnog odbora za primanje pismena

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA BANKE

Redni br.

Ime i prezime

Adresa člana
izvršnog odbora

Adresa punomoćnika člana izvršnog
odbora za primanje pismena

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. Ako član Upravnog odbora nije akcionar, odnosno predstavnik akcionara, u kolonu "Akcionar koga predstavlja" upisuju se poslovno ime i sedište firme u kojoj je član Upravnog odbora zaposlen.
Ako nije zaposlen, upisuje se matični (lični) broj tog lica.
2. U kolonu "adresa člana upravnog odbora", tj. "adresa člana izvršnog odbora" unose se podaci o adresi prebivališta, odnosno boravišta članova ovih odbora, uključujući podatke o mestu, poštanskom broju i državi prebivališta, odnosno boravišta.
3. Kolona "adresa punomoćnika člana upravnog odbora za primanje pismena", odnosno "adresa punomoćnika člana izvršnog odbora za primanje pismena" popunjava se samo ako je član odbora imenovao punomoćnika za primanje pismena.

   

 

ORGANIZACIONI OBLICI BANKE

Redni br.

Šifra org. oblika

 

 

Naziv org. oblika

Podaci o organizacionom obliku

Broj org.
delova

Broj zaposlenih

Ulica i broj

Šifra opštine

Šifra mesta

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

1.

Poslovne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

2.

Filijale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

3.

Ekspoziture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

4.

Šalteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

5

Agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

6

Menjačnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

UKUPNO ZA BANKU:

 

 

 

Napomene:

 

 

1. U kolonu "Šifra org. oblika" upisuje se odgovarajuća šifra koja označava jedan od sledećih organizacionog oblika: poslovna jedinica (uključujući i centralu), filijala, ekspozitura, šalter, agencija ili menjačnica.

 

 

2. Kolona "Broj org. delova" se popunjava samo za rubriku "Ukupno za organizacioni oblik" tako što se upisuje ukupan broj organizacionih delova u okviru svakog (odgovarajućeg) organizacionog oblika.

 

 

 

 

PODACI O ZAPOSLENIMA

Redni br.

Godine starosti

 

 

Do 30 godina

31 - 40 godina

41 - 50 godina

51 - 60 godina

Preko 60 godina

UKUPNO

Stručna
sprema

 

 

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

1.

I - NK

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

II - PK

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

III - KV, SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

IV - SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

V - VKV

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

VI/1 - VŠS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

VII/1 - VS

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VII/2 - magistar, specijalista

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

VIII - doktor nauka

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 13

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac POPP

IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

 

Broj primljenih zahteva za odobrenje kredita u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj zahteva za kredite koji su odobreni i realizovani u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj prethodno odobrenih zahteva za kredite koji su realizovani u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita koji su odobreni, realizovani, dospeli i naplaćeni unutar izveštajnog meseca

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani

Iznos u hiljadama dinara

Broj podnetih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Broj odobrenih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Javna privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: mikro privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mala privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srednja privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. U izveštaju se prikazuju svi krediti i plasmani privredi i stanovništvu, uključujući i dozvoljena prekoračenja po tekućim računima, kreditne linije i kreditne kartice, kod kojih se pod odobrenim zahtevom podrazumeva odobreni iznos okvirnog kredita.

2. Kod kredita indeksiranih u stranim valutama, iznosi se preračunavaju u dinare prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan sastavljanja izveštaja.

3. Pod refinansiranim kreditima podrazumevaju se svi krediti koje je odobrila banka koja sastavlja izveštaj radi refinansiranja postojećih obaveza dužnika
prema toj banci ili drugim bankama.

4. Kod kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

5. Kod zahteva za prevremenu otplatu kredita, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 14

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DEP

PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv deponenta

Transakcioni depoziti

Depoziti po viđenju

Kratkoročni depoziti

Dugoročni depoziti

Ukupni
depoziti

% učešća u ukupnim depozitima banke

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 + 5 + 6 + 7

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali deponenti (zbirno)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

 

1. U izveštaju se prikazuje 50 najvećih deponenata banke.

 

2. U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je deponent banke domaće pravno lice, šifra "2" ako je deponent banke strano lice, šifra "3" ako je deponent banke domaće fizičko lice i šifra "9" ako deponent banke nije ništa od navedenog.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 15

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LIK

DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE

na dan___________ 20__. godine

A. POKAZATELJ LIKVIDNOSTI

1.

Pokazatelj likvidnosti (A / B)

 

2.

Razlika likvidnih potraživanja i obaveza (A - B)1

 

1Pozicije iz dela B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI.

B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Naziv pozicije

Iznos

1

2

3

1.

Likvidna potraživanja prvog reda (zbir pozicija od 1.1. do 1.7)

 

1.1.

Gotovina u blagajni, sredstva na žiro-računu, zlato i drugi plemeniti metali

 

1.2.

Sredstva na računima kod banaka s raspoloživim kreditnim rejtingom izabrane agencije za rejting kome odgovara nivo kreditnog kvaliteta 3 ili bolji, utvrđen u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke (investicioni rang)

 

1.3.

Depoziti kod Narodne banke Srbije

 

1.4.

Čekovi i druga novčana potraživanja u postupku realizacije

 

1.5.

Neopozive kreditne linije odobrene banci

 

1.6.

Akcije i dužničke hartije od vrednosti kotirane na berzi

 

1.7.

90% fer vrednosti hartija od vrednosti koje glase na dinare, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac Republika Srbija i čija je minimalna ročnost tri meseca, odnosno 90 dana, a koje je banka klasifikovala kao hartije od vrednosti kojima se trguje ili hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju

 

2.

Likvidna potraživanja drugog reda: ostala potraživanja banke koja dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

A.

UKUPNO LIKVIDNA POTRAŽIVANJA (1 + 2)

 

3.

Obaveze banke po viđenju ili koje dospevaju bez ugovorenog roka dospeća (zbir pozicija od 3.1. do 3.5)

 

3.1.

40% depozita po viđenju primljenih od banaka

 

3.2.

20% depozita po viđenju ostalih deponenata

 

3.3.

10% štednih uloga

 

3.4.

5% garancija i drugih vrsta jemstava

 

3.5.

20% neiskorišćenih odobrenih neopozivih kreditnih linija

 

4.

Obaveze koje dospevaju sa ugovorenim rokom dospeća: ostale obaveze banke koje dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

B.

UKUPNO OBAVEZE (3 + 4)

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 15a)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PPLA-1

IZVEŠTAJ O LIKVIDNOJ AKTIVI ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

sa stanjem na dan___________ godine

(u hiljadama dinara)

 

 

Zbirno u svim valutama

Šifra valute

 

 

Iznos/Tržišna vrednost

Propisani korektivni faktori

Primenjeni korektivni faktori

Korigovan iznos/ tržišna vrednost

Iznos/Tržišna vrednost

Propisani korektivni faktori

Primenjeni korektivni faktori

Korigovan iznos/ tržišna vrednost

Redni br.

Naziv

1

2

3

4

5

6

7

8

I

UKUPNA LIKVIDNA AKTIVA

               

1.

LIKVIDNA AKTIVA PRVOG REDA

               

1.1.

LIKVIDNA AKTIVA PRVOG REDA OSIM POKRIVENIH OBVEZNICA IZRAZITO VISOKOG KVALITETA

               

1.1.1.

Novčanice i kovani novac

 

0%

     

0%

   

1.1.2.

Rezerve kod Narodne banke Srbije

               

1.1.2.1.

Od toga iznos izdvojene dinarske obavezne rezerve iznad obračunatog iznosa dinarske obavezne rezerve banke

 

0%

     

0%

   

1.1.2.2.

Od toga iznos izdvojene devizne obavezne rezerve iznad obračunatog iznosa devizne obavezne rezerve banke

 

0%

     

0%

   

1.1.2.3.

Od toga iznos depozita viškova likvidnih sredstava kod Narodne banke Srbije

 

0%

     

0%

   

1.1.3.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema centralnim bankama

 

0%

     

0%

   

1.1.3.1.

od toga obezbeđeno garancijama centralnih banaka

 

0%

     

0%

   

1.1.4.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.4.1.

od toga obezbeđeno garancijama Republike Srbije

 

0%

     

0%

   

1.1.5.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.5.1.

od toga obezbeđeno garancijama teritorijalnih autonomija i jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.6.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema javnim administrativnim telima u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.6.1

od toga obezbeđeno garancijama javnih administrativnih tela u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.7.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema javnim administrativnim telima u državama članicama Evropske unije kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.7.1

od toga obezbeđeno garancijama javnih administrativnih tela u državama članicama Evropske unije kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.8.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema državama kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.8.1.

od toga obezbeđeno garancijama država kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.9.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave u državama kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.9.1.

od toga obezbeđeno garancijama teritorijalnih autonomija i jedinica lokalne samouprave u državama kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.10.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema državi ili prema centralnoj banci države koja nije članica Evropske unije, kojoj nije dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.11.

Aktiva koja je izdata od strane banaka osnovanih od strane države članice Evropske unije, ili teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave iz države članice Evropske unije koja ima zakonsku obavezu da štiti ekonomsku osnovu i finansijsku stabilnost banke, kao i od banaka koje odobravaju promotivne kredite

 

0%

     

0%

   

1.1.12.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema međunarodnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama

 

0%

     

0%

   

1.1.13.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - novčanice i kovani novac i aktiva koja predstavlja izloženost prema centralnim bankama

 

0%

     

0%

   

1.1.14.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - ostala likvidna aktiva prvog reda, osim pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

 

5%

     

5%

   

1.2.

LIKVIDNA AKTIVA PRVOG REDA U VIDU POKRIVENIH OBVEZNICA IZRAZITO VISOKOG KVALITETA

               

1.2.1.

Izloženosti po osnovu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

 

7%

     

7%

   

1.2.2.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - pokrivene obveznice izrazito visokog kvaliteta

 

12%

     

12%

   

2.

LIKVIDNA AKTIVA DRUGOG REDA

               

2.1.

Likvidna aktiva drugog A reda

               

2.1.1.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave i javnim administrativnim telima iz Republike Srbije kojima se dodeljuje ponder kreditnog rizika 20%

 

15%

     

15%

   

2.1.2.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema državama, teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave, javnim administrativnim telima iz drugih država ili prema centralnim bankama država koje nisu članice Evropske unije, kojima se dodeljuje ponder kreditnog rizika 20%

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.3.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica visokog kvaliteta izdatih od strane banaka osnovanih u Republici Srbiji

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.4.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica visokog kvaliteta izdatih od strane banaka osnovanih u državama članicama Evropske unije

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.5.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica izdatih od strane banaka osnovanih u državama koje nisu članice Evropske unije

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.6.

Dužničke hartije od vrednosti privrednih društava

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.7.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - likvidna aktiva drugog A reda

 

20%

 

   

20%

 

 

2.2.

Likvidna aktiva drugog B reda

 

 

 

   

 

 

 

2.2.1.

Izloženosti po osnovu hartija od vrednosti obezbeđenih imovinom - stambeni krediti obezbeđeni hipotekom prvog reda

 

25%

 

   

25%

 

 

2.2.2.

Izloženosti po osnovu hartija od vrednosti obezbeđenih imovinom - auto krediti i ugovori o lizingu automobila

 

25%

     

25%

   

2.2.3.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica visokog kvaliteta

 

30%

     

30%

   

2.2.4.

Izloženosti po osnovu hartija od vrednosti obezbeđenih imovinom (komercijalni krediti, ugovori o lizingu i kreditne linije odobrene privrednim društvima, kao i krediti i kreditne linije odobrene fizičkim licima)

 

35%

     

35%

   

2.2.5.

Dužničke hartije od vrednosti privrednih društava

 

50%

     

50%

   

2.2.6.

Akcije

 

50%

     

50%

   

2.2.7.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - sekjuritizovane pozicije obezbeđene aktivom u vidu stambenih kredita, auto-kredita i ugovora o lizingu automobila

 

30%

     

30%

   

2.2.8.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - pokrivene obveznice visokog kvaliteta koje zadovoljavaju uslove za uključivanje u likvidnu aktivu drugog B reda

 

35%

     

35%

   

2.2.9.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - sekjuritizovane pozicije obezbeđene aktivom u vidu komercijalnih kredita, ugovora o lizingu i kreditnih linija odobrenih privrednim društvima, kao i kredita i kreditnih linija odobrenih fizičkim licima

 

40%

     

40%

   

2.2.10.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - likvidna aktiva drugog B reda u vidu dužničkih hartija od vrednosti privrednih društava i akcija

 

55%

 

   

55%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3 a)

Prilagođavanje likvidne aktive za neto odlive u slučaju prevremenog zatvaranja pozicije zaštite

               

3 b)

Prilagođavanje likvidne aktive za neto prilive u slučaju prevremenog zatvaranja pozicije zaštite

               

3 v)

Likvidna aktiva koja nije podobna zbog valutne neusklađenosti

               

3 g)

Likvidna aktiva koja nije podobna zbog drugih operativnih uslova

               

3 d)

Sredstva na računima u drugim bankama

               

3 đ)

od toga iznos sredstava na računima kod banaka sa kreditnim rejtingom investicionog ranga

               

 

 

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

Prilog 15a)

 

Obrazac PPLA-2

IZVEŠTAJ O ODLIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

 

 

Prilog 15a)

 

Obrazac PPLA-3

IZVEŠTAJ O PRILIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

Prilog 15a)

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PPLA-4

IZVEŠTAJ O OBRAČUNU POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

sa stanjem na dan _____ godine

(u hiljadama dinara)

   

Zbirno u svim valutama

Šifra valute

 

 

Vrednost/ Procenat

Vrednost/ Procenat

Broj

Naziv

1

2

1.1.

OBRAČUN POKAZATELJA

 

 

1.1.1.

Zaštitni sloj likvidnosti

   

1.1.2.

Neto odlivi likvidnih sredstava

   

1.1.3.

Pokazatelj pokrića likvidnom aktivom (%)

   

1.2.

Zaštitni sloj likvidnosti

   

1.2.1.

Neprilagođen iznos likvidne aktive prvog reda, bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.2.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.3.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.4.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.5.

Likvidna vrednost date likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.6.

Odlivi gotovine u obezbeđenim transakcijama u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.7.

Prilivi gotovine u obezbeđenim transakcijama u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.8.

Prilagođeni iznos likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta pre primene ograničenja (a)

   

1.2.9.

Neprilagođen iznos likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.10.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta koje zadovoljavaju uslove za uključivanje u likvidnu aktivu prvog reda

   

1.2.11.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.12.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta koje zadovoljavaju uslove za uključivanje u likvidnu aktivu prvog reda

   

1.2.13.

Likvidna vrednost date likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.14.

Prilagođen iznos likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta pre primene ograničenja (b)

   

1.2.15.

Prilagođen iznos likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta nakon primene ograničenja (b")

   

1.2.16.

Likvidna aktiva prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta- "višak likvidne aktive"

   

1.2.17.

Neprilagođen iznos likvidne aktive drugog A reda

   

1.2.18.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog A reda

   

1.2.19.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive drugog A reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.20.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog A reda

   

1.2.21.

Likvidna vrednost date likvidne aktive drugog A reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.22.

Prilagođen iznos likvidne aktive drugog A reda pre primene ograničenja (c)

   

1.2.23.

Prilagođen iznos likvidne aktive drugog A reda nakon primene ograničenja (c")

   

1.2.24.

Likvidna aktiva drugog A reda "višak likvidne aktive"

   

1.2.25.

Neprilagođen iznos likvidne aktive drugog B reda

   

1.2.26.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog B reda

   

1.2.27.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive drugog B reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.28.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog B reda

   

1.2.29.

Likvidna vrednost date likvidne aktive drugog B reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.30.

Prilagođen iznos likvidne aktive drugog B reda pre primene ograničenja (d)

   

1.2.31.

Prilagođena vrednost likvidne aktive drugog B reda nakon primene ograničenja (d")

   

1.2.32.

Likvidna aktiva drugog B reda "višak likvidne aktive"

   

1.2.33.

Višak likvidne aktive

   

1.2.34.

ZAŠTITNI SLOJ LIKVIDNOSTI

   

1.3

Neto odlivi likvidnih sredstava

   

1.3.1

Ukupni odlivi likvidnih sredstava

   

1.3.2

Prilivi likvidnih sredstava izuzeti pri obračunu ograničenja

   

1.3.3

Prilivi likvidnih sredstava na koje se primenjuje ograničenje od 75%

   

1.3.4

Prilivi izuzeti pri obračunu ograničenja, koji se uključuju u obračun neto odliva likvidnih sredstava

   

1.3.5

Prilivi na koje se primenjuje ograničenje od 75%, koji se uključuju u obračun neto odliva likvidnih sredstava

   

1.4.

NETO ODLIVI LIKVIDNIH SREDSTAVA

   

 

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

 

Prilog 16

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac UKD

IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

Uzeti krediti i depoziti

Krediti/ depoziti

Banka

Vrsta lica

Pripadnost
bankarskoj grupi kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj

Iznos u hiljadama dinara

Kamatna stopa

Datum dospeća

Šifra valute

Šifra valute indeksacije

Sredstvo
obezbeđenja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno krediti:

 

 

 

 

 

 

 

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno depoziti:

 

 

 

 

 

 

 

Plasirani krediti i depoziti

Krediti/ depoziti

Banka

Vrsta lica

Pripadnost
bankarskoj grupi kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj

Iznos u hiljadama dinara

Kamatna stopa

Datum dospeća

Šifra valute

Šifra valute indeksacije

Sredstvo
obezbeđenja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno krediti:

 

 

 

 

 

 

 

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno depoziti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Pod bankom se podrazumevaju sve aktivne (lica u stečaju se ne prikazuju) domaće i strane banke, kao i međunarodne finansijske institucije.

2. U kolonu "Pripadnost bankarskoj grupi kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj" upisuje se šifra "1" ako banka pripada bankarskoj grupi kojoj pripada i banka koja sastavlja izveštaj, a šifra "0" ako ne pripada.

3. Krediti obuhvataju i subordinirane kredite, s tim da se u koloni "Napomena" navodi da je reč o subordiniranom kreditu.

4. Depoziti obuhvataju sve depozite date bankama i primljene od banaka, uključujući i opozive depozite i novčana sredstva na tekućim računima kod poslovnih banka.

5. U izveštaju se prikazuje stanje preostalog iznosa depozita, odnosno kredita.

6. Kod depozita koji nemaju utvrđen rok dospeća, u kolonu "Datum dospeća" upisuje se datum sastavljanja izveštaja.

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 17

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DDR

IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

 

Banka

Bankarska grupa kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj

Iznos u hiljadama dinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 18

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DEV

DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE

sa stanjem na dan___________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

R. br.

Pozicija

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

...

Ukupno

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Neto spot pozicija (1.1 - 1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Opcije (3.1 - 3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duga devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kratka devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pozicija u zlatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Pokazatelj deviznog rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pod rednim br. 4. i 5, u svim kolonama, vrednosti se unose kao apsolutni iznosi.

2. Ukupna neto otvorena devizna pozicija predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene pozicije (redni broj 4, kolona 9) ili ukupne kratke otvorene pozicije (redni broj 5, kolona 9), u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća.

3. Kao kapital banke uzima se pozicija pod rednim brojem I. Obrasca KAP ako u međuvremenu nije bilo nove emisije akcija.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 19

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LIKPROJ

DNEVNI IZVEŠTAJ O PLANIRANIM TRANSAKCIJAMA I PROJEKCIJAMA LIKVIDNIH SREDSTAVA

sa stanjem na dan___________ 20__. godine

A. Planirani dnevni prilivi i odlivi

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Osnov

Planirani prilivi

Planirani odlivi

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

RSD

RSD indeksirani u EUR

RSD indeksirani u CHF

Ostale valute

Ukupno

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

RSD

RSD indeksirani u EUR

RSD indeksirani u CHF

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Planirana kupoprodaja deviza s klijentima banke

(u hiljadama dinara)

 

Spot planirana kupoprodaja deviza za dinare

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Planirana kupovina deviza za dinare

Planirana prodaja deviza za dinare

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Forvard planirana kupoprodaja deviza za dinare

Planirana kupovina deviza za dinare

Planirana prodaja deviza za dinare

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Projekcija devizne pozicije banke

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv pozicije

EUR

USD

CHF

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

1.

Neto spot pozicija

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

3.

Pozicija u opcijama

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

4.

Duga devizna pozicija

 

 

 

 

 

5.

Kratka devizna pozicija

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

7.

Kupovina deviza na međubankarskom deviznom tržištu za RSD radi zatvaranja devizne pozicije

 

 

 

 

 

7a.

Prodaja deviza na međubankarskom deviznom tržištu za RSD radi zatvaranja devizne pozicije

 

 

 

 

 

7b.

Ostalo

 

 

 

 

 

8.

Ciljana neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

G. Projekcija likvidnih sredstava banke

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv pozicije

EUR

USD

CHF

RSD

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

6

1. (2 + 3)

Primarna likvidnost

 

 

 

 

 

 

2.

Žiro račun

 

 

 

 

 

 

3.

Izdvojena devizna OR

 

 

 

 

 

 

4. (5 + 6)

Sekundarna likvidnost

 

 

 

 

 

 

5.

Repo-plasmani

 

 

 

 

 

 

6. (7 + 8)

Hartije od vrednosti RS

 

 

 

 

 

 

7.

Trezorski zapisi

 

 

 

 

 

 

8.

Devizne HOV

 

 

 

 

 

 

9. (1 + 4)

Core likvidnost (primarna + sekundarna likvidnost)

 

 

 

 

 

 

10. (11 + 14 + 15 + 16)

Rezerve (baferi) likvidnosti

 

 

 

 

 

 

11. (12 + 13)

Blagajne

 

 

 

 

 

 

12.

Dinarska blagajna

 

 

 

 

 

 

13.

Devizna blagajna

 

 

 

 

 

 

14.

Deponovani viškovi likvidnih sredstava

 

 

 

 

 

 

15.

Devizni računi u inostranstvu

 

 

 

 

 

 

16. (17 + 18)

Plasmani bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

17.

Krediti bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

18.

Depoziti bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Planirani prilivi i odlivi/kupoprodaja deviza popunjavaju se za 20 najvećih klijenata, s tim što se za klijente koji spadaju u 20 najvećih planiranih priliva/kupovina deviza popunjava i njihov planirani odliv/prodaja deviza i obrnuto - za klijente koji se nalaze u prvih 20 po iznosu planiranih odliva/prodaje deviza popunjava se i za njih planirani priliv/kupovina deviza.

2. U koloni "Osnov" u prvom delu izveštaja upisuje se šifra "1" ako je planirani priliv/odliv po osnovu kredita, šifra "2" ako je po osnovu depozita i šifra "3" ako je Ostalo.

3. Banka izveštaje popunjava po svim materijalno značajnim valutama prema internoj metodologiji, zatim posebno RSD indeksirano u EUR i CHF, dok se preostale valute (kao i RSD indeksirano u ostalim valutama) zbirno prikazuju pod kategorijom Ostale valute.

4. Interno iz drugog dela izveštaja odnosi se na iznos deviza koji bi banka pribavila u svojim izvorima, a eksterno na iznos koji bi pribavila iz spoljnih izvora.

5. Osnov za obračun neto otvorene devizne pozicije iz trećeg dela izveštaja su planirani priliv i odliv po klijentu i planirana kupoprodaja deviza iz prvog i drugog dela izveštaja; ciljana neto otvorena devizna pozicija je pozicija koju banka želi da dostigne na kraju radnog dana u skladu sa svojim internim limitima i prilikama u okruženju. Ostalo iz tog dela izveštaja podrazumeva usklađivanje neto otvorene devizne pozicije na druge načine, van međubankarskog deviznog tržišta.

6. Ceo izveštaj se popunjava na osnovu projekcija za taj radni dan.

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 20

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac EA

IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Rešenje organa nadležnog za odobravanje emisije

Uplaćeni iznos

Napomena

Broj

Datum

Odobreni iznos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 21

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac AK

IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Prethodno stanje akcionarskog kapitala

Povećanje akcionarskog kapitala

Smanjenje akcionarskog kapitala

Stanje nakon povećanja/smanjenja

Napomena

Po osnovu
nove emisije

Po osnovu
raspodele
dobiti

Ostalo

Ukupno

Po osnovu povlačenja,
odnosno poništaja sopstvenih
akcija

Po osnovu amortizovanja
akcija

Po osnovu
pokrića
gubitka

Ostalo

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 22

_______________________________________________________
(poslovno ime i sedište najvišeg matičnog društva bankarske grupe)

 

Obrazac KBS

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA BANKARSKE GRUPE

sa stanjem na dan ____________20__. godine

 

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

A

AKTIVA

 

A.I

Gotovina i sredstva kod centralne banke

 

A.II

Založena finansijska sredstva

 

A.III

Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju

 

A.IV

Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

A.V

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

 

A.VI

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća

 

A.VII

Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija

 

A.VIII

Krediti i potraživanja od komitenata

 

A.IX

Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

A.X

Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika

 

A.XI

Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

A.XII

Investicije u zavisna društva

 

A.XIII

Nematerijalna ulaganja

 

A.XIV

Nekretnine, postrojenja i oprema

 

A.XV

Investicione nekretnine

 

A.XVI

Tekuća poreska sredstva

 

A.XVII

Odložena poreska sredstva

 

A.XVIII

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

A.XIX

Ostala sredstva

 

A.XX

UKUPNO AKTIVA (pozicije pod AOP oznakama od 0001 do 0019 u bilansu stanja)

 

P

PASIVA

 

PO

OBAVEZE

 

PO.I

Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju

 

PO.II

Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

PO.III

Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika

 

PO.IV

Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci

 

PO.V

Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima

 

PO.VI

Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika

 

PO.VII

Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva

 

PO.VIII

Subordinirane obaveze

 

PO.IX

Rezervisanja

 

PO.X

Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

PO.XI

Tekuće poreske obaveze

 

PO.XII

Odložene poreske obaveze

 

PO.XIII

Ostale obaveze

 

PO.XIV

UKUPNO OBAVEZE (pozicije pod AOP oznakama od 0401 do 0413 u bilansu stanja)

 

 

KAPITAL

 

PO.XV

Akcijski kapital

 

PO.XVI

Sopstvene akcije

 

PO.XVII

Dobitak

 

PO.XVIII

Gubitak

 

PO.XIX

Rezerve

 

PO.XX

Nerealizovani gubici

 

PO.XXI

Učešća bez prava kontrole

 

PO.XXII

UKUPNO KAPITAL
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa stanja: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ? 0

 

PO.XXIII

UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa stanja: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0

 

PO.XXIV

UKUPNO PASIVA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa stanja: 0414 + 0422 - 0423)

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 23

________________________________________________________
(poslovno ime i sedište najvišeg matičnog društva bankarske grupe)

Obrazac KBU

KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA BANKARSKE GRUPE

za period 1. januara do ______20__. godine

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

I.a

Prihodi od kamata

 

I.b

Rashodi od kamata

 

I.1

Neto prihod po osnovu kamata (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1001 - 1002)

 

I.2

Neto rashod po osnovu kamata (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1002 - 1001)

 

II.a

Prihodi od naknada i provizija

 

II.b

Rashodi naknada i provizija

 

II.1

Neto prihod po osnovu naknada i provizija (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1005 - 1006)

 

II.2

Neto rashod po osnovu naknada i provizija (rezultat oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1006 - 1005)

 

III.1

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju

 

III.2

Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju

 

IV.1

Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika

 

IV.2

Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika

 

V.1

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

V.2

Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

VI.1

Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

 

VI.2

Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

 

VII.1

Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

 

VII.2

Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

 

VIII.1

Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

VIII.2

Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate

 

IX

Ostali poslovni prihodi

 

X.1

Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki

 

X.2

Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki

 

XI.1

UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 + 1022 - 1023) ? 0

 

XI.2

UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 + 1022 - 1023) < 0

 

XII

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 

XIII

Troškovi amortizacije

 

XIV

Ostali rashodi

 

XV.1

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028) ? 0

 

XV.2

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028) < 0

 

XVI

Porez na dobitak

 

XVII.1

Dobitak po osnovu odloženih poreza

 

XVII.2

Gubitak po osnovu odloženih poreza

 

XVIII.1

DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1029 - 1030 - 1031 + 1032 - 1033) ? 0

 

XVIII.2

GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1029 - 1030 - 1031 + 1032 - 1033) < 0

 

XIX.1

Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

 

XIX.2

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

 

XX.1

REZULTAT PERIODA - DOBITAK
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1034 - 1035 + 1036 - 1037) ? 0

 

XX.2

REZULTAT PERIODA - GUBITAK
(rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz bilansa uspeha: 1034 - 1035 + 1036 - 1037) < 0

 

XXI.1

Dobitak koji pripada matičnom entitetu

 

XXI.2

Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole

 

XXII.1

Gubitak koji pripada matičnom entitetu

 

XXII.2

Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 24

________________________________________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LR1

 

IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LEVERIDŽA

sa stanjem na dan __________________20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrste izloženosti

Iznos izloženosti

1

2

3

1.

Izloženosti po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja

 

2.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja

 

3.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja, kada se za obračun uvećanja koristi jednostavni metod za finansijska sredstva obezbeđenja u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

4.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja u kojima banka vrši ulogu posrednika

 

5.

(-) Izloženosti po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

6.

Tekuće izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod tekuće izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

7.

(-) Primljena varijabilna margina u gotovini od druge ugovorne strane koja se može koristiti za smanjenje tekuće izloženosti po osnovu derivata

 

8.

(-) Tekuće izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

9.

Potencijalne izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod tekuće izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

10.

(-) Potencijalna izloženost po osnovu derivata u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

11.

Izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod originalne izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

12.

(-) Izloženosti po osnovu derivata obračunata metodom originalne izloženosti u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

13.

Hipotetička vrednost prodatih kreditnih derivata (pružena kreditna zaštita)

 

14.

(-) Hipotetička vrednost kupljenih kreditnih derivata koja se može netirati sa hipotetičkom vrednošću prodatih kreditnih derivata

 

15.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju niskog rizika (sa faktorom konverzije od 10%)

 

16.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju umerenog rizika (sa faktorom konverzije od 20%)

 

17.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju srednjeg rizika (sa faktorom konverzije od 50%)

 

18.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju visokog rizika (sa faktorom konverzije od 100%)

 

19.

Ostale izloženosti

 

20.

Vrednost pruženih sredstava obezbeđenja za koju je umanjen iznos izloženosti po osnovu derivata

 

21.

(-) Iznos potraživanja za varijabilnu marginu koja je u gotovini data drugoj ugovornoj strani u transakciji sa derivatima

 

22.

(-) Izloženosti po osnovu inicijalne margine u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

23.

Vrednost hartija od vrednosti koje su pozajmljene u repo transakcijama, transakcijama kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, po osnovu ugovora o davanju u zajam hartija od vrednosti ili transakcijama sa dugim rokom izmirenja koje su prestale da se priznaju u bilansu jer se transakcija vodi kao prodaja

 

24.

(-) Izloženosti prema licima unutar grupe kojoj banka pripada

 

25.

(-) Izloženosti prema javnim administrativnim telima u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

26.

(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od osnovnog akcijskog kapitala ili dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

27.

Ukupan iznos izloženosti za potrebe obračuna pokazatelja leveridža

 

28.

Osnovni kapital u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

29.

POKAZATELJ LEVERIDŽA

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

Prilog 24

_____________________________

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

Obrazac LR2

 

PREGLED IZNOSA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE ULAZE U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA PO PONDERIMA RIZIKA

sa stanjem na dan ______ godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

 

Iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki (Standardizovani pristup)

Iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki (IRB pristup)

Iznos izloženosti po osnovu vanbilansnih stavki pre primene faktora konverzije

1

2

3

4

5

1.

Ukupan iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki iz bankarske knjige, kao i izloženosti iz knjige trgovanja po osnovu rizika druge ugovorne strane (pregled izloženosti po ponderima rizika):

   

 

1.1.

=0%

 

 

 

1.2.

> 0 i ? 12%

 

 

 

1.3.

>12 i ? 20%

 

 

 

1.4.

>20 i ? 50%

 

 

 

1.5.

>50 i ? 75%

 

 

 

1.6.

>75 i ? 100%

 

 

 

1.7.

> 100 i ? 425%

 

 

 

1.8.

> 425 i ? 1250%

 

 

 

1.9.

Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

 

 

 

2

Iznos izloženosti za vanbilansne stavke raspoređene u kategoriju niskog rizika (faktor konverzije od 0%)

 

 

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

Prilog 24

_____________________________

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

Obrazac LR3

 

PREGLED VRSTA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE SE UKLJUČUJU U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA

sa stanjem na dan _______ godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta vanbilansne izloženosti

Iznos izloženosti koje ulaze u obračun pokazatelja leveridža

Iznos rizikom ponderisane aktive

1

2

3

4

1.

Vanbilansne stavke

 

 

1.1.

Finansiranje trgovine

 

 

1.1.1.

U okviru zvaničnog aranžmana za osiguranje kreditiranja izvoza

 

 

2.

Derivati i repo i reverse repo transakcije, transakcije kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovori o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcije sa dugim rokom izmirenja, koji su predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

3.

Derivati koji nisu predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

4.

Repo i reverse repo transakcije, transakcije kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovori o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcije sa dugim rokom izmirenja, koje nisu predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

5.

Iznos izloženosti nastao kao rezultat dodatnog obračuna za kreditne derivate (pozicija 13. obrazac LR1 - pozicija 14. obrazac LR1)

 

 

6.

Ostale izloženosti iz knjige trgovanja

   

 

   

Redni broj

Ostale izloženosti iz bankarske knjige

Iznos izloženosti koje ulaze u obračun pokazatelja leveridža

Iznos rizikom ponderisane aktive

Standardizovani pristup

IRB pristup

Standardizovani pristup

IRB pristup

1

2

3

4

5

6

1.

Izloženosti po osnovu pokrivenih obveznica

 

 

 

 

2.

Izloženosti prema državama i centralnim bankama i izloženosti koje imaju tretman kao izloženosti prema tim licima

 

 

 

 

2.1.

Izloženosti prema državama i centralnim bankama

 

 

 

 

2.2.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave

 

 

 

 

2.3.

Izloženosti prema javnim administrativnim telima

 

 

 

 

2.4.

Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama

 

 

 

 

2.5.

Izloženosti prema međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

3.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i javnim administrativnim telima koje nemaju tretman kao izloženosti prema državama

 

 

 

 

3.1.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave

 

 

 

 

3.2.

Izloženosti prema javnim administrativnim telima

 

 

 

 

3.3.

Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama

 

 

 

 

4.

Izloženosti prema bankama

 

 

 

 

5.

Izloženosti obezbeđene hipotekama na nepokretnostima

 

 

 

 

5.1.

Izloženosti obezbeđene hipotekama na stambenim nepokretnostima

 

 

 

 

6.

Izloženosti prema fizičkim licima

 

 

 

 

6.1.

Izloženosti prema malim i srednjim preduzećima iz klase izloženosti prema fizičkim licima

 

 

 

 

7.

Izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.1.

Izloženosti prema licima u finansijskom sektoru iz klase izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.2.

Izloženosti prema licima koja nisu lica u finansijskom sektoru iz klase izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.2.1.

Izloženost prema malim i srednjim preduzećima

 

 

 

 

7.2.2.

Izloženost prema ostalim privrednim društvima

 

 

 

 

8.

Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

 

 

 

 

9.

Ostale izloženosti

 

 

 

 

9.1.

od čega izloženosti po osnovu sekjuritizovanih pozicija

 

 

 

 

10.

Izloženosti po osnovu finansiranja trgovine

 

 

 

 

10.1.

U okviru zvaničnog aranžmana za osiguranje kreditiranja izvoza

 

 

 

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)