Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Komentar zakona o privrednim druŠtvima - 2. izdanje

Ovo izdanje je rasprodato! Pogledajte druga izdanja koja imamo na stanju, na linku OVDE!

komentar zakona o privrednim društvima Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima
2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Broširan povez, 670 strana, RASPRODATO!

Autori:
• prof. dr Zlatko Stefanović, rednovni profesor Pravnog fakulteta Union
• mr Bojan Stanivuk, advokat u kancelariji Karanović - Nikolić, sa grupom eminentnih saradnika.

Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima koncipiran je tako da na jednom mestu, precizno, stručno i jasno objasni sve neophodne promene i postupke koji nastaju sa stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima.

Drugo izdanje dopunjeno je sa četrnaest tekstova stručnih komentara, kao i sa preko šezdeset tekstova datih u formi odgovora na pitanja koja su proistekla iz svakodnevne prakse naše redakcije i naših čitaoca. Želja nam je da ovim dopunjenim izdanjem, kao i budućim izdanjima ponudimo adekvatna i konkretna rešenja problema koja se javljaju u primeni Zakona.

Prvo izdanje Priručka objavljeno je u martu 2012, dok je 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje objavljeno u decembru 2012. godine i ima za cilj da pomogne u postupku usklađivanja sa novim Zakonom, ali i da bude stalno i pouzdano sredstvo u radu i oslonac u budućoj primeni Zakona.


SADRŽAJ PRIRUČNIKA:


I DEO 
OSNOVNE ODREDBE


PREDMET ZAKONA
1. Osnovni pojmovi
2. Osnivački akt, statut i ugovori u vezi sa društvom
3. Odgovornost za obaveze društva
4. Sedište društva i prijem pošte
5. Poslovno ime
6. Zastupanje i zastupnici
7. Imovina i kapital društva
8. Posebne dužnosti prema društvu
9. Pravo na informisanje članova društva

II DEO
PREDUZETNIK

Pojam preduzetnika
Vreme na koje se preduzetnik registruje
Imovina i odgovornost za obaveze
Poslovno ime preduzetnika
Sedište preduzetnika i izdvojeno mesto obavljanja delatnosti
Delatnost preduzetnika
Poslovođa i ostali zaposleni
Prekid obavljanja delatnosti
Gubitak svojstva preduzetnika i kontinuitet obavljanja delatnosti od strane naslednika
Nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

III DEO 
PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Glava I
ORTAČKO DRUŠTVO

1. Pojam i osnivanje
2. Ulozi u društvo, ortački udeli i prenos udela
3. Poslovođenje
4. Prava ortaka
5. Pravni odnosi društva i ortaka prema trećim licima
6. Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka

Glava II
KOMANDITNO DRUŠTVO

1. Pojam, osnivanje i evidencija podataka o članovima društva
2. Ulog, udeo i dobit i gubitak
3. Vođenje poslova, zastupanje društva i prava komanditora
4. Odgovornost komanditora
5. Prestanak statusa člana društva i prestanak društva

Glava III
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

1. Pojam, odgovornost i sloboda ugovaranja
2. Osnovni kapital
3. Udeli
4. Dodatne uplate i zajam društvu
5. Isplate članovima društva
6. Prestanak svojstva člana
7. Upravljanje društvom
8. Unutrašnji nadzor poslovanja
9. Prestanak društva
10. Akti i dokumenti društva

Glava IV
AKCIONARSKO DRUŠTVO

1. Osnovna pravila
2. Akcije i druge hartije od vrednosti
3. Osnivanje društva
4. Odnos društva i akcionara
5. Sopstvene akcije
6. Kapital
7. Upravljanje društvom
8. Akti i dokumenti društva
9. Prestanak društva

IV DEO
STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Pojam i osnovne odredbe
Postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti
Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću

V DEO 
POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija
Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija
Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara
Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću

VI DEO 
PROMENA PRAVNE FORME

Pojam promene pravne forme
Priprema akata i dokumenata u vezi sa promenom pravne forme
Sprovođenje postupka promene pravne forme društva
Odluka o promeni pravne forme društva
Registracija promene pravne forme društva i pravne posledice registracije

VII DEO
STATUSNE PROMENE

1. Pojam i vrste statusnih promena
2. Redovni postupak sprovođenja statusne promene
3. Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene
4. Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze
5. Registracija statusne promene i pravne posledice registracije
6. Zaštita prava članova društva prenosioca
7. Zaštita trećih lica

VIII DEO
PRINUDNI OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA


Uslovi za prinudni otkup
Utvrđivanje i isplata cene
Materijali za sednicu skupštine
Glasanje o odluci o prinudnom otkupu
Registracija odluke o prinudnom otkupu
Pobijanje odluke o prinudnom otkupu
Ispitivanje primerenosti cene od strane suda
Pravo na prodaju akcija
Izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje

IX DEO
LIKVIDACIJA DRUŠTVA


1. Pojam i pokretanje likvidacije
2. Likvidacioni upravnik
3. Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja
4. Likvidacioni bilansi i izveštaji, obustava likvidacije i pokretanje stečaja
5. Okončanje likvidacije i odgovornost za štetu
6. Prinudna likvidacija

X DEO
POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA


1. Osnovna pravila
2. Ugovori o kontroli i upravljanju

XI DEO
OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA


1. Ogranak privrednog društva
2. Predstavništvo stranog privrednog društva

XII DEO
POSLOVNA UDRUŽENJA


Poslovno udruženje
Promena pravne forme poslovnog udruženja
Shodna primena propisa kojima se uređuje položaj udruženja

XIII DEO
KAZNENE ODREDBE


Glava I
KRIVIČNA DELA

Davanje izjave neistinitog sadržaja
Zaključenje pravnog posla ili preduzimanje radnje u slučaju postojanja ličnog interesa
Povreda dužnosti izbegavanja sukoba interesa
Povreda dužnosti zastupnika da postupa u skladu sa ograničenjima ovlašćenja za zastupanje

Glava II
PRIVREDNI PRESTUPI


Privredni prestupi privrednog društva i odgovornog lica
Privredni prestupi privrednog društva koje je javno akcionarsko društvo i odgovornog lica

Glava III
PREKRŠAJI

Prekršaji fizičkih lica
Prekršaji preduzetnika

XIV DEO
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Obaveza usklađivanja kapitala
Dodatni ulozi
Obaveza usklađivanja postojećih društava s ograničenom odgovornošću
Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava
Brisani privredni subjekti
Postojeći preduzetnici koji nisu prevedeni iz registra opštinskih jedinica lokalnih samouprava i postojeće ortačke radnje
Izuzetak od primene odredaba o prinudnoj likvidaciji
Postojeća poslovna udruženja
Prestanak važenja postojećih propisa
Izuzetak od primene zakona kojim se uređuje parnični postupak
Rok za donošenje podzakonskih akata
Stupanje na snagu i početak primene

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

011/2750-035 - za informacije o plaćanju
011/2750-296
- za informacije o izdanjima

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: