Arhiva kalendara poreskih i drugih obaveza

 

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

• Mart / April 2012. godine •

 P
E
R
I
O
D

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ZAKONSKI ROK ZA PLAĆANJE ILI DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE

STOPA

OSNOV

PROPIS

Mart

April

G
O
D
I
Š
NJ
I

 

Pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica koji je u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave.

2011.

10.3.2012.

 

10%

Razlika iznosa akontacione uplate i obračunatog poreza na dobit pravnih lica.

Član 67. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica dostavljaju nadležnom poreskom organu poresku prijavu u kojoj je obračunat porez (obrasci PDP, PDN) i poreski bilans (obrasci PB-1, PBN i PBN-1)

2011.

10.3.2012.

 

10%

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dobit pravnih lica

Član 63. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Pravna lica - obveznici akcize podnose godišnji obračun akcize zajedno sa godišnjim poreskim bilansom na obrascu PP OAK

2011.

10.3.2012.

 

 

Stavljanje
u promet
ili uvoz u toku 2011. godine

Član 25. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011 i 6/2012 - usklađeni din. izn.)

Priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama dužan je da Upravi za igre na sreću dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

2011.

10.3.2012.

 

 

Godišnje poslovanje priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 61. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obveznik izvršavanja poslova radi sprečavanja pranja novca je dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole. Obveznik je dužan da izveštaj dostavi Upravi i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

2011.

15.3.2012.

 

 

Usluge koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju a koje spadaju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010) - član 11. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 41/2011)

Preduzetnici - obveznici akcize podnose godišnji obračun akcize zajedno sa godišnjim poreskim bilansom na obrascu PP OAK

2011.

15.3.2012.

 

 

Stavljanje
u promet
ili uvoz u toku 2011. godine

Član 25. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011 i 6/2012 - usklađeni din. izn.)

Preduzetnik i obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, koji vode poslovne knjige, dužni su da poresku prijavu i poreski bilans, sa tačnim podacima, podnesu nadležnom poreskom organu na obrascu PPDG-1, odnosno PB-2

2011.

15.3.2012.

 

 

Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans

Član 93. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.)

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu na obrascu PPDG-5

2011.

15.3.2012.

 

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:
- na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;
na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

Ostvareni dohodak u 2011. godini

Član 92. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.)

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

2011.

31.3.2012.

 

 

Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

Član 4. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 86/2011)

Obveznici plaćanja naknade za ambalažu dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

2011.

31.3.2012.

 

 

Godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) u vezi sa članom 9. Uredbe o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)

Obveznik poreza na imovinu - pravno lice, odnosno preduzetnik koji vodi poslovne knjige - za imovinu koja služi za obavljanje delatnosti, jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost podnosi poresku prijavu na imovinu, sa tačnim podacima, Obrazac - PPI-1

2011.

31.3.2012.

 

 

Porez na imovinu koja služi za obavljanje delatnosti

Član 34. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)

Obveznik poreza na imovinu - preduzetnici koji vode poslovne knjige - za imovinu koja ne služi za obavljanje delatnosti, paušalci i fizička lica, jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost podnose poresku prijavu na imovinu, sa tačnim podacima,
Obrazac - PPI-2

2011.

31.3.2012.

 

 

Porez na imovinu koja ne služi za obavljanje delatnosti, kao i promena podataka koji su od uticaja na visinu poreske obaveze

Član 34. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji najkasnije do 30. aprila naredne godine.

2011.

 

30.4.2011

 

Godišnje poslovanje pravnih lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje

Član 30. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011)

T
R
O
M
E
S
E
Č
N
I

Podnošenje zahteva za refakciju poreza na dodatu vrednost od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica

Oktobar - decembar 2011.

1.3.2012.
(60 dana od isteka kalendarskog tromesečja)

 

 

Tromesečni period u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku Srbiju

Član 6. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV I o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005 i 63/2007)

Poreska uprava je dužna da, kvartalno sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, na svojoj internet strani objavi obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika

Januar - mart
2012.

31.3.2012.

 

 

Ispunjavanje poreskih obaveza poreskih obveznika

Član 7. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011 i 2/2012)

Naručilac je dužan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesečni izveštaj o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki

Januar - mart
2012.

 

10.4.2012.

 

Tromesečni period u kome su zaključivani ugovori o javnim nabavkama

Član 94. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008)

Obaveza proizvođača i obrađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje

Januar - mart
2012.

 

10.4.2012.

 

Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana

Član 7. stav 3. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2006, 10/2007, 67/2007, 90/2007, 18/2008, 73/2008, 9/2009, 57/2009, 3/2010, 53/2010, 95/2010, 4/2011, 36/2011, 56/2011 i 6/2012)

Obaveza proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim, iskorišćenim oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama u prethodnom tromesečju

Januar - mart
2012.

 

15.4.2012.

 

Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama

Član 16. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006 i 83/2011)

Obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno neiskorišćene akcizne markice u prethodnom tromesečju, sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice, kao i da vrati markice za cigarete, odnosno alkoholna pića sa slovnom oznakom EC i EA

Januar - mart
2012.

 

15.4.2012.

 

Vraćanje oštećenih odnosno neiskorišćenih akciznih markica

Član 14. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006 i 83/2011)

Obveznik akcize - proizvođač koji pored dizel goriva proizvodi ulje za loženje dužan je da Ministarstvu finansija dostavi podatke o proizvedenim odnosno prodatim količinama dizel goriva i ulja za loženje, sa specifikacijom kupaca na veliko za prethodno tromesečje

Januar - mart
2012.

 

15.4.2012.

 

Dostavljanje podataka o proizvedenim, odnosno prodatim količinama dizel goriva i ulja za loženje

Član 13. stav 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007 i 53/2009)

Obveznik akcize - proizvođač - fizičko lice - dužan je da Ministarstvu finansija dostavi podatke o prodatim alkoholnim pićima fizičkim licima i specifikaciju kupaca pravnih lica i preduzetnika za prethodno tromesečje

Januar - mart
2012.

 

15.4.2012.

 

Dostavljanje podataka o prodatim alkoholnim pićima

Član 12. stav 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007 i 53/2009)

Obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave kumulativni obračun akcize za prethodni kvartalni period

Januar - mart
2012.

 

20.4.2012.

 

Obračun ukupnog iznosa akcize za tromesečni period

Član 24. stav 1. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011 i 6/2012 - usklađeni din. izn.)

Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju Obrazac REF5

Januar - mart
2012.

 

30.4.2012.

 

Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

Član 6b st. 1-4. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu I postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005 i 63/2007)

M
E
S
E
Č
N
I

Zbirna poreska prijava za poreze po odbitku - Obrasci PP OD, PP OD-1 i PP OPJ-1 do PP OPJ-82)

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

 

Isplaćeni prihodi na koje se plaća porez po odbitku

Član 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011 i 2/2012)

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

 

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

Član 7. Pravilnika o periodičnom deklarisanju robe ("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

Uplata naknade za dozvolu, odnosno za odobrenje za priređivanje igara na sreću i naknade za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću**

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

 

Procenat od vrednosti primljenih uplata

Čl. 35, 36, 54. i 55 Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 i 95/2010)

Evidencija o zbiru dnevnog prometa po automatima - OBRAZAC ZDP**

Ostvareni promet

Član 3. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)

Evidencija o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata - OBRAZAC SB**

Stanje brojčanika

Član 4. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP**

Ostvareni promet

Član 3. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004)

Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama - OBRAZAC ZMON - Priređivači igara na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću)**

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

 

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

Član 7. Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Sl. glasnik RS", br. 35/2006)

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

Priređivanje klasičnih igara na sreću

Član 35. st. 1-3. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 59. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje.

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 60. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

Priređivanje igara na sreću na automatima

Član 80. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

5% (ne manje od 35 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

Priređivanje igara na sreću na automatima

Član 81. st. 1-2. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Član 95. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

15% (ne manje od 500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Član 96. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 106. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

15% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod klađenja, odnosno 5% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod ostalih igara

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 107. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - OBRAZAC OZU

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

 

Zaključeni ugovori
- estrada -

Član 108a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.) i Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa ("Sl. glasnik RS", br. 139/2004)

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

 

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Član 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) u vezi sa članom 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010 i 48/2010 - ispr.)

Porez na dohodak na ostale prihode (ugovori o autorskom pravu, o zakupu nepokretnosti, opreme i druge pokretne imovine, ugovori o delu, o privremenim i povremenim poslovima i drugi prihodi - OBRAZAC PP OPJ 2 do PP OPJ 8)

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

5.3.2012.

5.4.2012.

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20% stopa poreza na prihode od osiguranja lica iznosi 10%

Bruto iznos naknade od ostalih prihoda

Čl. 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.)

Podnošenje zahteva Upravi za trezor za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

najranije 10.3.2012.

najranije 10.4.2012.

 

Refakcija plaćene akcize na dizel gorivo poljoprivrednog gazdinstva

Član 7. Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 5/2005, 63/2007 i 23/2008)

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda na propisanom obrascu OIF, ZIF za prethodni mesec
i
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

 

Izveštaj o poslovanju investicionih fondova

Član 72. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

Porez na dodatu vrednost - pravna lica i preduzetnici sa prometom većim od 20.000.000,00 dinara za prethodnih 12 meseci i oni koji su se opredelili da obračunavaju i plaćaju PDV mesečno, kao i oni koji otpočnu sa obavljanjem delatnosti u tekućoj godini

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

18%
8%

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

Član 48. st. 1, 3. i 5. i član 49. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005 i 61/2007)

Podnošenje obrasca PID PDV-1 uz poresku prijavu PPPDV za januar - poreski obveznici koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

 

Promet dobara u inostranstvo

Član 4. stav 2. Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo ("Sl. glasnik RS", br. 124/2004 i 27/2005)

Mesečni izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti - izdavaoci rezidenti i nerezidenti - OBRAZAC HOV4)

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

 

Visina ulaganja

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009)

Mesečni obračun poreza na premije neživotnog osiguranja - OBRAZAC MOPPNO

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

5%

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

Član 7. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009 i 99/2011), čl. 3, 4. i 5. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) i Pravilnika o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)

Izveštaj o izvršenim rashodima za plate u mesecu - OBRAZAC PL - podnose lokalne vlasti (direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta)

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

 

Isplaćene zarade zaposlenima u mesecu

Čl. 2. do 6. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

10.3.2012.

10.4.2012.

 

Godišnja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

Član 20. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2004, 7/2005, 19/2007, 40/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010 i 2/2011)

Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

 

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) ("Sl. glasnik RS", br. 6/2008 i 119/2008)

Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

 

Poslovanje brokersko-dilerskog društva za tekući mesec

Član 201. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)

Dostavljanje evidencija o izdatim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

 

Uvoz cigareta, odnosno alkoholnih pića

Član 17. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006 i 83/2011)

Porez na dobit pravnih lica

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

10%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

Član 67. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Porez na dohodak građana od samostalne delatnosti

Na osnovu rešenja Poreske uprave

Član 118. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.)

Doprinosi za socijalno osiguranje - preduzetnici i lica koja su osnivači privrednih društava, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja u drugom preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

35,80%

Na osnovu rešenja Poreske uprave i rasta prosečne mesečne bruto zarade iz prethodnog kvartala

Čl. 10. i 11. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009 i 101/2010), član 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 i 57/2011), član 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

 

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Član 24. st. 2. i 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004)

Komunalna taksa za isticanje firme i naknada za uređivanje građevinskog zemljišta3)

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

 

Na osnovu rešenja Poreske uprave ili odluke

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka i 24/2011) i Odluka o lokalnim i komunalnim taksama i

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

Na poresku osnovicu primenjuje se stopa od 3% odnosno 5%

Godišnji ukupan prihod korisnika šuma ostvaren gazdovanjem šumama, odnosno tržišna vrednost izrađenih drvnih sortimenata na mestu seče

Član 85. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

Pravno lice, obveznik plaća naknadu za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

15.3.2012.

15.4.2012.

Na poresku osnovicu primenjuje se stopa od 0,025%

Ukupan godišnji prihod pravnog lica

Član 86. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi - Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

18.3.2012.

18.4.2012.

 

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Član 24. stav 5. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004)

Podnošenje zahteva Upravi za trezor za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

20.3.2012.

20.4.2012.

 

Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte

Član 4. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 51/2005)

Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz i na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

30.3.2012.

30.4.2012.

 

Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Član 51. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 - usklađeni din. izn.) u vezi sa članom 110. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate u obavezi je da svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka dostavi obaveštenje (i da ga objavi u dnevnom listu i na svojoj internet strani) o pravnim licima sa njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

31.3.2012.

30.4.2012.

 

Obustava plaćanja od strane pravnih lica

Član 208. u vezi sa članom 150. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)*

P
E
T
N
A
E
S
T
O
D
N
E
V
N
I

Boravišna taksa

16.2-29.2.2012.
1.3-15.3.2012.
16.3-31.3.2012.
1.4-15.4.2012.

5.3.2012.
20.3.2012.

5.4.2012.
20.4.2012.

 

Boravišna taksa za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu

Čl. 103. i 108. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

Akciza1)

16.2-29.2.2012.
1.3-15.3.2012.
16.3-31.3.2012.
1.4-15.4.2012.

15.3.2012.
31.3.2012.

15.4.2012.
30.4.2012.

30% ili
od 17,45
do 265,17 din.

Stavljanje
u promet
ili uvoz

Čl. 9. do 14. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011 i 6/2012 - usklađeni din. izn.), Usklađene dinarske iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6), čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, odnosno iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama, indeksom potrošačkih cena za period od 1. jula 2011. godine do 31. decembra 2011. godine ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012 i 8/2012)

S
V
A
K
O
D
N
E
V
N
I

Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu i članom 48. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama

1.2-29.2.2012.
1.3-31.3.2012.

Svakodnevno

 

Sve gotovinske isplate

Član 4. Pravilnika o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

1) Usklađeni iznosi akciza primenjuju se od 28.1.2012. godine.
2)
Rok za podnošenje zbirnih poreskih prijava za porez po odbitku - obrasci PP OD i PP OPJ, kao i na zarade, za velike poreske obveznike je dan isplate, a najkasnije dva dana od dana isplate.
3) Pravna lica i preduzetnici plaćaju za prethodni mesec - do 15.
4) Izveštaj se sačinjava u SAD dolarima prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda.

^shodno članu 7. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011 i 2/2012) Poreska uprava, ovu obavezu ispunjava tokom kvartala, ali sa podacima sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala.

* od 23. januara 2010. godine kao dana početka primene Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) do 31. decembra 2010. godine, odredbe čl. 150-154. tog zakona primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine, a od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2011. godine primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine.

** Shodno članu 134. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011), priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu tog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću dato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 - dr. Zakon i 95/2010), nastavljaju sa priređivanjem u skladu sa odredbama tog zakona, do isteka važenja dozvole, odnosno odobrenja, kao i shodno članu 136. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011) kojim je propisano da će se propisi doneti na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 - dr. Zakon i 95/2010), primenjivati do početka primene propisa donetih na osnovu novog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama novog zakona.

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/1997 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Arhiva kalendara poreskih obaveza: