Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 38. stav 4. i člana 41. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

1. U Odluci o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 10/11, 109/12, 55/14, 51/15 i 17/16), u tački 20. stav 1. odredba pod a), posle alineje desete tačka sa zapetom zamenjuje se zapetom i dodaje se alineja jedanaesta, koja glasi:

„– izveštaj o prometu po platnim karticama koji utiče na deviznu poziciju banke (Obrazac 7);”.

2. Banke će prve izveštaje u skladu sa ovom odlukom dostaviti 2. decembra 2016. godine, i to s podacima za 1. decembar 2016. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print