Pomoć za tab relacije - HIJERARHIJA

Relacija tipa Hijerarhija prikazuje listu potpropisa i natpropisa onog propisa čiji tekst je otvoren.

Ovaj tip relacije se pojavljuje samo kod propisa.

Kada se prikazuje hijerarhija nekog propisa, prikazuju se lista natpropisa (gore) i stablo potpropisa (dole) pregledanog dokumenta.

Natpropisi prikazani u listi ispunjavaju sledeće uslove:

  1. oni su natpropisi posmatrane verzije propisa,
  2. osim u izuzetnom slučaju, oni se preklapaju po važenju sa posmatranom verzijom propisa,
  3. ne postoji prethodna verzija istog natpropisa koja zadovoljava prethodna dva uslova.

Potpropisi na prvom nivou (u korenu) stabla ispunjavaju sledeće uslove:

  1. oni su potpropisi posmatrane verzije propisa,
  2. osim u izuzetnom slučaju, oni se preklapaju po važenju sa posmatranom verzijom propisa,
  3. ne postoji naredna verzija istog potpropisa koja zadovoljava prethodna dva uslova.

Potpropisi (koji se nalaze u donjem prozoru) su podeljeni po godinama objavljivanja.

Odabirom bilo koje od ovih opcija (jedan klik na listi), u paralelnom prikazu (prozor za pregledanje dokumenata se deli na pola po vertikali, i sa desne strane se otvara novi prozor) se prikazuje odabrana verzija, dok se duplim klikom odabrana verzija prikazuje u celom prozoru.

Pri pregledanju liste potpropisa korisnik može da odabere da li hoće pregled po hronološki opadajućem ili abecednom redosledu.

Napomena

Klikom na + pored svake stavke stabla, izabrana stavka se "otvara" (stablo se razgranava) i prikazuje dalja podela po kojima su ovi dokumenti sistematizovani.
Na sličan način, izborom kvadratića sa znakom -, koji se nalazi ispred stavke, izabrana stavka se "zatvara" i skrivaju se njene podstavke. Tasteri numeričke tastature + i – se takođe mogu koristiti za otvaranje/zatvaranje jednog nivoa stabla ispod selektovane grane.

Na dnu stranice, dugmetom Skupi stablo se razgranato stablo vraća u prvobitno (skupljeno stanje).