Pomoć za tab relacije - DOKUMENTI

Relacija tipa Dokumenti prikazuje stablo svih dokumenata u bazi koji su povezani s dokumentom čiji tekst je otvoren.

Stablo je sistematizovano po tipu dokumenata, a u okviru njih po godinama objavljivanja.

Odabirom bilo kojeg dokumenta (jedan klik na listi), u paralenom prikazu (prozor za pregledanje dokumenata se deli na pola po vertikali, i sa desne strane se otvara novi prozor) se prikazuje odabrani dokument, dok se duplim klikom odabrani dokument prikazuje u celom prozoru.

Ovaj tip relacije se pojavljuje kod svih dokumenata.

Napomena

Klikom na + pored svake stavke stabla, izabrana stavka se "otvara" (stablo se razgranava) i prikazuje dalja podela po kojima su ovi dokumenti sistematizovani.
Na sličan način, izborom kvadratića sa znakom -, koji se nalazi ispred stavke, izabrana stavka se "zatvara" i skrivaju se njene podstavke. Tasteri numeričke tastature + i – se takođe mogu koristiti za otvaranje/zatvaranje jednog nivoa stabla ispod selektovane grane.

Na dnu stranice, dugmetom Skupi stablo se razgranato stablo vraća u prvobitno (skupljeno stanje).