IMPRESSUM
 

Telefoni:          011/2750-024,          021/457-421,          018/528-808

 

Ugovorni distributer pravne baze Paragraf Lex:
Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost PARAGRAF Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd
Tel.fax: 011/3290-498
www.paragraf.rswww.paragraf.rs
e-mail: redakcija@paragraf.rs

Ugovorni distributer pravne baze Paragraf Lex:
Privredno društvo za pravno softversku i izdavačku delatnost PARAGRAF LEX d.o.o.
Jovana Boškovića 5/I/2, 21000 Novi Sad
Tel/fax: 021/457-421, 456-880
www.paragraf.rswww.paragraf.rs
e-mail: redakcija@paragraf.rs


Autor Pravne baze, štampanih i e-časopisa:
Pjevač Pejović Ljiljana

Proizvođač softvera:
Zesium Mobile d.o.o., Novi Sad

Glavni i odgovorni urednik Pravne baze i časopisa e-Press:
Milica Đurković

Glavni i odgovorni urednik za časopis Poresko-računovodstveni instruktor:
Snežana Radović

Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju privrednih i ostalih subjekata:
Marina Protić

Glavni i odgovorni urednik za časopis Budžetski instruktor:
Zoran Kilibarda

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za časopis Budžetski instruktor:
Mila Pejčić-Jovanović

Glavni i odgovorni urednik za časopis Pravni instruktor:
Dušan Pavlović

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za časopis Pravni instruktor:
Marija Galetić-Lazarević

Glavni i odgovorni urednik za časopis Carinski instruktor:
Mara Cvetković

Odgovorni urednik časopisa Paragraf Info (dnevne novine):
Snežana Zvonarić

Direktor PARAGRAF Co i PARAGRAF Lex:
Bratislav Milovanović

Stručni konsultanti:
Igor Galić, glavni programer
Ivan Fišer, glavni koordinator projekta

Dizajn:
Olgica Fišer

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISBN 978-86-87083-02-8
COBISS.SR-ID 180970764

Copyright © 2012

PARAGRAF Co i PARAGRAF Lex ne odgovaraju za eventualnu štetu nastalu korišćenjem bilo kog dela elektronske zbirke podataka - pravne baze Paragraf Lex.
Svi dokumenti i informacije koje pretplatnik dobije od Društva su informativno-edukativnog karaktera.

 

Ustav Republike Srbije ("Sl.glasnik RS", br. 98/2006)

Objavljivanje zakona i drugih opštih akata

Član 196

Zakoni i svi drugi opšti akti, objavljuju se pre stupanja na snagu.
Ustav, zakoni i podzakonski opšti akti Republike Srbije objavljuju se u republičkom službenom glasilu, a statuti, odluke i drugi opšti akti autonomnih pokrajina, objavljuju se u pokrajinskom službenom glasilu.
Statuti i opšti akti jedinica lokalne samouprave, objavljuju se u lokalnim službenim glasilima.
Zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.


U skladu sa navedenim čl. 196. Ustava RS, jedini službeni i zvanični tekstovi propisa objavljeni su u Republičkom službenom glasilu, a statuti, odluke i drugi opšti akti autonomnih pokrajina, u pokrajinskom službenom glasilu, odnosno u lokalnim službenim glasilima.
Tekstovi prečišćenih propisa, objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex su rezultat autorskog rada saradnika, kao i rada zaposlenih u Kompaniji.