Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 79 od 25.08.2017.)

 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 15090/08, SKENDERI I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA INOVACIONO PREDUZETNIŠTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA SPREČAVANJE NEGATIVNIH POJAVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROJEKAT SRPSKO-KINESKOG INDUSTRIJSKOG PARKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TERENSKIH VOZILA "ZASTAVA TERVO" KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA ZAŠTITE, GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE ZAŠTIĆENE OKOLINE MANASTIRA GRADAC, NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI 30723/09 I JOŠ 3, KRNDIJA I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O BRISANJU POLITIČKE STRANKE IZ REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAVRŠNI RAČUN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRODAJI OTPADNOG MATERIJALA PRIDOBIJENOG U TOKU PROCESA RADA, PUTEM JAVNE LICITACIJE, PO PARTIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA" U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA "LJUBOVIJA", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO", BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RASPODELI NERASPOREĐENOG VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 484-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 484-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 484-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7879/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7880/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7882/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7883/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • TARIFA NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANJA MUZIČKIH DELA PUTEM BIOSKOPSKIH PROJEKCIJA (TARIFE ZA BIOSKOPE) ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • UREDBA O NAČINU VRŠENJA METROLOŠKOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex