Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 62 od 13.07.2016.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, VALLAX TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OBILAZNICE OKO BEOGRADA" I DRUGIH KAPITALNIH PROJEKATA IZ OBLASTI PUTNE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-234/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-331/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-546/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-598/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-166/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U IME I ZA RAČUN AKCIONARSKOG FONDA I NAČINU IZJAŠNJENJA PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA ČIJI JE ZAKONITI IMALAC AKCIONARSKI FOND ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0008/2015-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0365/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASHODOVANJU I PRODAJI VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6292/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6293/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6294/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6295/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 429/1 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PERU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PERU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex