Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 58 od 22.06.2016.)

 • LISTA SUPSTANCI KANDIDATA ZA LISTU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA - CIGARETA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA - REZANOG DUVANA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ARBITRAŽNIH PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL)PRED SPOLJNOTRGOVINSKOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-250/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE I O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OVLAŠĆENA PRAVNA LICA ZA KONTROLU SISTEMA ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, IZGLEDU I VELIČINI ŠTAMBILJA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE JAVNOG IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNOG IZVRŠITELJA, IZDAVANJU I UNIŠTAVANJU LEGITIMACIJE I EVIDENCIJI O IZDATIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA, SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE I NAČINU NJENOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O STALNOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5735/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5736/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5737/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5738/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5739/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5740/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5480/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5481/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5482/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA,05 BROJ 465-5483/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5486/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5487/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5488/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5489/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5490/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5491/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-5671/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex