Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 08.05.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA SRPSKE DIPLOMATIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MODELA UGOVORA O ENERGETSKIM USLUGAMA ZA PRIMENU MERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KADA SU KORISNICI IZ JAVNOG SEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI GASNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE ZA POSLOVNU 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU ZA JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "TRANSNAFTA" PANČEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARAĆIN" U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZAJEČARPARKING", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE U KONTEKSTU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4992/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4993/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKOJ UPRAVI, STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4908/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4910/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4912/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4922/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4964/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4985/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • UREDBA O VRSTAMA USLUGA KOJE PRUŽAJU POSEBNA PRAVNA LICA U ODBRANI, UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA I NAČINU NJIHOVOG PLAĆANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex