Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 32 od 01.07.2017.)

 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU PREVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE, PREVOZA, SMEŠTAJA I ISHRANE DECE I UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU, PREVOZA DECE RADI POHAĐANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA I UČEŠĆA UČENIKA NA TAKMIČENJIMA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP, ODNOSNO NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2017. GODINI
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JKP "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA VRELOVODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKTA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2017. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U KAĆU (Ulica manastirska)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Jovana Soldatovića)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Rudolfa Bručija)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U VETERNIKU (Ulica Živana Milisavca)