Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU


PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2012/Predlog%20zakona%20o%20budzetu%20za%202013_%20godinu.pdf
(ONLINE)

Obrazloženje makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki Predloga budžeta Republike Srbije za 2013. godinu http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2012/Obrazlozenje%20makroekonomskih%20i%20fiskalnih%20pretpostavki%20Predloga%20budzeta%20RS%20za%202013_%20godinu.pdf (ONLINE)

Detaljno obrazloženje rashoda i izdataka po korisnicima preuzeto je iz obrazloženja koje su uz Predlog finansijskog plana dostavili korisnici budžeta, uz korekcije od strane Ministarstva finansija i privrede koje su pratile bilansne promene.

Detaljno obrazloženje po korisnicima budžeta
http://mfp.gov.rs/download/budzet_detaljno.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 30.10.2012.