Email Print

SAOPŠTENJE SA 18. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. MAJA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 18. sednici odlučio o 3 predmeta, a u predmetima IUz-921/2012 i IUo-1501/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti Zakona o okupljanju građana ("Službeni glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, "Službeni list SRJ", broj 21/01 i "Službeni glasnik RS", br. 29/01 i 101/05). (predmet IUz-204/2013)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i članovima njihovih porodica ("Službeni list SCG" br. 23/03, 33/03 i 21/05) nije bila u saglasnosti sa Ustavom, u vreme važenja. (predmet IUo-240/2011)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-1810/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.5.2013.