Email Print

PROPISI


 • ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 18/2010 i 55/2013)
 • ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013)
 • ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013 i 55/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I PRIHVATANJU DOKAZA O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG, MEŠOVITOG/KOMBINOVANOG POREKLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2012)
 • ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013)
 • ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 5/2010, 29/2010, 43/2010, 46/2010, 50/2010, 51/2010, 64/2010, 67/2010, 73/2010, 74/2010, 75/2010, 79/2010, 84/2010, 87/2010, 89/2010, 97/2010, 100/2010, 1/2011, 4/2011, 12/2011, 32/2011, 33/2011, 34/2011, 39/2011, 44/2011, 63/2011, 80/2011, 89/2011, 93/2011, 98/2011, 2/2012, 13/2012, 18/2012, 55/2012, 93/2012, 98/2012, 100/2012, 107/2012, 113/2012, 120/2012, 124/2012, 12/2013, 29/2013, 31/2013 i 55/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR - MAJ 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU JAVNIH SPORTSKIH OBJEKATA I OBAVLJANJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI U JAVNIM SPORTSKIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE O ZAKONODAVNOJ POLITICI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
Izvor: Paragraf Lex