Email Print

NOVE PRIJAVE DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE


Državna revizorska institucija, nakon što je subjektima revizije dostavila izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu, a u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu, podnela je nadležnim sudovima 193 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 28 prijava za privredni prestup. Takođe, Institucija je tužilaštvima podnela i osam krivičnih prijava. Prijave su podnete protiv više od 300 odgovornih lica.

U Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Državna revizorska institucija je podnela 25 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 25 odgovornih lica u ministarstvima, upravama, direkcijama i fondovima.

U Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Državna revizorska institucija je podnela 100 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 16 prijava za privredni prestup i osam krivičnih prijava protiv 125 odgovornih lica u opštinama i gradovima.

U Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja Državna revizorska institucija je podnela 58 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 116 odgovornih lica u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i apotekama/domovima zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteku.

U Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava Državna revizorska institucija je podnela osam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 10 prijava za privredni prestup protiv 45 odgovornih lica u javnim preduzećima i privrednim društvima.

U Sektoru za reviziju Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom i drugih subjekata revizije Državna revizorska institucija je podnela dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dve prijave za privredni prestup protiv osam odgovornih lica u agencijama.

Zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka podneti su zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o državnom premeru i katastru, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Uredbe o kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.

Prijave za privredne prestupe su podnete zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o privrednim društvima, Zakona o planiranju i izgradnji.

Krivične prijave podnete su zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određenu namenu u budžetskoj godini, što čini krivično delo prema odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnih postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama su u nadležnosti sudova i tužilaštava.

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 26.2.2013.