Email Print

ZAKLJUČCI SA SKUPŠTINE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE


Na sednici Skupštine Društva sudija Srbije održanoj 15.12.2012, Društvo sudija Srbije saglasilo se o smernicama i vrstama daljih aktivnosti usvajajući sledeće

Zaključke

1. Zalagati se za nove izbore predstavnika sudija u VSS usled očigledne ništavosti izbora iz 2011 (neučešća u glasanju 1/3 izbornog tela zbog nepropisnog razrešenja sa dužnosti).

2. Dinamika reforme treba da bude prilagođena obimu reforme; zalagati se da se sačini studija o primenjivosti reformskih mera, s obzirom na kontinentalnu pravnu tradiciju i praksu Srbije i da se utvrde najspornije odredbe u postojećim zakonima i ukinu bez odlaganja

3. Zalagati se da se odrede prioriteti i glavne smernice reforme na osnovu širokog dogovaranja, posebno sa sudijama i tužiocima, i to posebno u pogledu izbora sudija i tužilaca, početne i stalne obuke, vrednovanja rada i obezbeđivanja konkretnih prava koja će omogućiti njihovu strukovnu delatnost

4. Bez odlaganja treba razmotriti svrsishodnost određenih rokova za postupanje sudija i valjanost odredaba kojima se predviđaju disciplinske sankcije za sudije u slučaju nepoštovanja rokova rešavanja predmeta (jer se sankcije mogu predvideti samo u slučaju dokazane loše namere i/ili teškog prekršaja).

5. Raditi na uspostavljanju pravne sigurnosti zasnovane na kvalitetnom pravu, usklađenom sa pravnim poretkom Srbije i sa evropskim standardima; napuštanju kulta statistike i efikasnosti pogrešno shvaćene kao rešavanje što većeg broja predmeta u što kraćem vremenu, i afirmisanju standarda efikasnosti koji znači donošenje kvalitetnih odluka, u razumnom roku, nakon pravičnog razmatranja svih aspekata stvari, kako je i definisano Preporukom Komiteta Ministara CM/Rec(2010)12 državama članicama o sudijama (para. 31)

6. Prilikom svih aktivnoasti, imati u vidu očekivanja građana od pravosuđa, kao i od sudija i tužilaca, jer je od suštinske važnosti da legitimna očekivanja ne ostanu bez odgovora.

7. Skupština zadužuje Upravni odbor Društva sudija da donese odluku o povećanju članarine, tako što će članovi, osim dosadašnjih 0,5% od plate, na poseban račun koji odredi Upravni odbor Društva sudija, tokom 2013. godine plaćati 1% za kupovinu prostorija za Društvo sudija Srbije.

8. Društvo sudija dodeljuje posebno priznanje Dragani Boljević, priznanje Omeru Hadžiomeroviću, Spomenki Zarić i Konstantinu Mitiću Vranjkiću, kao i zahvalnicu Zoranu Krstiću, Tatjani Kandić i Snežani Bjelogrlić.

9. Skupština zadužuje Upravni odbor Društva sudija da prati proces i predlaže mere i aktivnosti što uspešnije reinegracije sudija, kao i da, s obzirom na izražene predloge, razmotri pokretanje postupka za dodelu odlikovanja pojedinim članovima Društva sudija.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 25.12.2012.