Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZMENAMA ZAKONA O LIČNIM KARTAMA I PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA, PROPISANO DA BESKUĆNICI MOGU DA PRIJAVE BORAVIŠTE U LOKALNOM CENTRU ZA SOCIJALNI RAD


U tekstu čiji je naslov „Beskućnici neće na tuđu adresu“ javnosti se predočava da beskućnici ostaju bez prava na lična dokumenta jer sami ne žele da se prijave na adresu lokalnog centra za socijalni rad, iako im to omogućavaju zakoni koji su nedavno izmenjeni na inicijativu zaštitnika građana.

Poruka je utoliko čudnija što se u tekstu navodi niz činjenica koje govore o opstrukciji i neprimenjivanju zakona od strane nadležnih državnih organa i javnih službi, a na štetu ostvarivanja prava jedne od najugroženijih grupa građana, ali se tim činjenicama ne pridaje značaj.

Neverovatna istina je da je ignorisanje problema nedostatka ličnih dokumenata beskućnika trajalo godinama iako su na njega ukazivale čak i nadležne agencije Ujedinjenih nacija. Čim je zaštitnik građana predložio, a Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo izmene zakona o ličnim kartama i prebivalištu i boravištu građana, počela je administrativna opstrukcija koja i danas traje.

Nadležni državni organi i javne službe, tako, nisu izvršile čak ni zakonom propisanu i oročenu obavezu da pripreme nužne formulare i utvrde procedure, a kamoli preduzele kampanju informisanja da bi građani u nezavidnom položaju uopšte znali da imaju pravo i bili poučeni kako da ga ostvare. Umesto toga, iz centara za socijalni rad i dalje dolazi otpor prema zakonskim obavezama, u čemu uživaju podršku Ministarstva rada i socijalne politike, iako bi to ministarstvo trebalo da nadzire kako centri primenjuju zakone u svom radu!?

IAKO JE ZAKON USVOJEN PRE VIŠE OD POLA GODINE, NADLEŽNA MINISTARSTVA - UNUTRAŠNJIH POSLOVA I RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PROPUSTILA SU DA POSTUPE PO IZRIČITOJ ZAKONSKOJ OBAVEZI I DONESU PODZAKONSKE AKTE NEOPHODNE ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE - TAČNIJE DA USAGLASE „OBRAZAC“ PRIJAVE BORAVIŠTA!

Ministarstvo rada i socijalne politike oglušilo se čak i na pisani zahtev zaštitnika građana da ga obavesti o sprovođenju zakona, iako je to njegova zakonska obaveza. Umesto toga, predstavnici Ministarstva pojavljuju se u novinskim člancima u kojima se nesprovođenje zakona pripisuje nezainteresovanosti građana za ostvarivanje svojih prava.

U međuvremenu, neki od najsiromašnijih građana - beskućnici, i dalje ostaju bez ličnih dokumenata i niza drugih prava koja bez tih dokumenata ne mogu da ostvare u svojoj državi - na primer, da se hrane u narodnoj kuhinji, konkurišu za posao ili glasaju na izborima.

Zaštitnik građana veruje da se pravo (i obaveza) imanja ličnih dokumenata i druga prava građana mogu ostvarivati samo uz posvećen, savestan i odgovoran rad državnih i javnih službenika i da izvršavanje zakona ne sme da zavisi od bilo čije političke ili, uopšte, dobre volje. Dužnost organa javne vlasti i javnih službenika je da pomažu građanima u ostvarivanju, a ne neostvarivanju prava. Sve i da je „samo“ 26 građana dobilo „administrativnu“ adresu i na osnovu nje lična dokumenta, Zaštitnik građana je zadovoljan što je inicirao propise koji su to omogućili. Nažalost, broj onih kojima je centar za socijalni rad najbliža adresa, mnogo je, mnogo veći. 

Izvor: Saša Janković, zaštitnik građana

<<< Nazad na ostale vesti