Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
Zatvori
24.09.2012

1. OKTOBRA 2012. GODINE ISTIČE ZAKONSKI ROK ZA DOSTAVLJANJE PROPISANE DOKUMENTACIJE O USVAJANJU REDOVNIH GODIŠNJIH, ODNOSNO KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU


Agencija za privredne registre (APR) podseća sve obveznike revizije da 1. oktobra 2012. godine ističe zakonski rok za dostavljanje propisane dokumentacije o usvajanju redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Dokumentacija o usvajanju redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja dostavlja se isključivo poštom u vidu preporučene poštanske pošiljke na adresu: Agencija za privredne registre, Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, Brankova 25, 11000 Beograd.

Dokumentacija sadrži:

 • popunjen Zahtev za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanog finansijskog izveštaja (obrazac APR), potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica - u originalu
 • odluku da je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojio redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj ili izjavu zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju (uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta- original ili overena kopija)
 • izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja potpisan od strane ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju (original)
 • odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka) ili izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako nije doneta odluka)
 • korigovani redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj, ako sadrži korekcije u odnosu na dostavljeni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj
 • godišnji izveštaj o poslovanju za pravna lica koja javnom ponudom izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti
 • dokaz o uplati naknade za objavljivanje dokumentacije iz člana 31. Zakona o računovodstvu reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red.) o usvajanju redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja na račun Agencije za privredne registre broj 840-29775845-87, uz upisivanje odgovarajućeg poziva na matični broj (3.000,00 dinara).
 • Posebno se upozoravaju svi obveznici revizije čiji redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu nije registrovan u Agenciji, da postupak registracije dokumentacije o usvajanju finansijskog izveštaja, neće biti moguć dok se ne otklone nedostaci iz redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja ili ne dostavi novi redovni odnosno konsolidovani finansijski izveštaj, ako je po prethodno dostavljenom finansijskom izveštaju obvezniku upućen dopis o nemogućnosti registracije istog. Informacije o nedostacima, odnosno dopis o nemogućnosti registracije, dostupni su na internet strani Agencije za privredne registre, odeljak Finansijski izveštaji i bonitet, link Pretraživanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

  Sve dodatne informacije dostupne su na ovoj internet stranici Agencije za privredne registre, u okviru odeljka Finansijski izveštaji i bonitet.

  U pravnoj bazi Paragraf Lex, objavljen članak:

  DOSTAVLJANJE USVOJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OBVEZNIKA REVIZIJE SA MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2011. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Rok 30. septembar 2012. godine

  Dokumentacija koja se dostavlja Agenciji za privredne registre u skladu sa članom 31. Zakona o računovodstvu i reviziji

  Dokumentacija koja se dostavlja Agenciji u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja



  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 23.9.2012.

  Zatvori