Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: DOSTAVLJANJE TUŽBE STRANOM PRAVNOM LICU - Zakon o parničnom postupku: član 130
 • Privredni apelacioni sud: NADLEŽNOST DOMAĆEG SUDA I NAKNADA ŠTETE ZBOG ZLOUPOTREBE MENICE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 53
 • Privredni apelacioni sud: NAMERNO OŠTEĆENJE POVERILACA - Zakon o stečaju: član 123
 • Privredni apelacioni sud: NEPOTPUNA ŽALBA - Zakon o parničnom postupku: član 358
 • Privredni apelacioni sud: OCENA DOKAZA O POSTOJANJU OPRAVDANIH RAZLOGA ZA PROPUŠTANJE ROČIŠTA - Zakon o parničnom postupku: član 111
 • Privredni apelacioni sud: ODBAČAJ NEBLAGOVREMENOG PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 112 i 489
 • Privredni apelacioni sud: ODLUKA O KOMPENZACIONOM PRIGOVORU - Zakon o parničnom postupku: član 187
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENJE SUDA ZA UKIDANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 291
 • Privredni apelacioni sud: POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA POVRAĆAJ TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 45
 • Privredni apelacioni sud: POTRAŽIVANJE VIŠESTRUKE LICENCNE NAKNADE UMESTO NAKNADE ŠTETE - Zakon o patentima: član 93
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES ZA TUŽBU PROTIV LIKVIDACIONOG DUŽNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 188
 • Privredni apelacioni sud: PREKID POSTUPKA I PROCESNI POLOŽAJ STRANAKA - Zakon o parničnom postupku: član 199
 • Privredni apelacioni sud: PRESTANAK PRAVA UMEŠAČA DA UČESTVUJE U PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 208
 • Privredni apelacioni sud: PROIZVODI KOJIMA JE IZVRŠENA POVREDA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KAO DEO STEČAJNE MASE - Zakon o patentima: član 52
 • Privredni apelacioni sud: SOLIDARNI DUŽNICI OBAVEZE PLAĆANJA SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 2
 • UGOVOR O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA METODOM JAVNE AUKCIJE KADA JE SUBJEKT PRIVATIZACIJE AD - PLAĆANJE ODJEDNOM
 • UGOVOR O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA METODOM JAVNE AUKCIJE KADA JE SUBJEKT PRIVATIZACIJE DOO - PLAĆANJE ODJEDNOM
Izvor: Paragraf Lex