Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


Predlagač: Vlada Republike Srbije

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Najvažniji ciljevi koji se žele postići predloženim izmenama su:

1) povećanje održivosti sistema obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja bez povećanja ukupnog fiskalnog opterećenja zarada;

2) usaglašavanje sa predloženim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

1) Povećanje održivosti sistema obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja bez povećanja ukupnog fiskalnog opterećenja zarada postiže se istovremenim povećanjem stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 22% na 24%, odnosno, kada se ovaj doprinos plaća iz osnovice sa 11% na 13%, smanjenjem stope poreza na zarade uz povećanje neoporezivog iznosa predviđenih izmenama Zakona o porezu na dohodak građana. Dodatni prihodi Fonda PIO koji se očekuju kao rezultat ovog povećanja na godišnjem nivou procenjuju se na između 25 i 27 milijardi dinara. U ovu grupu predloženih rešenja spada i utvrđivanje minimalne osnovice doprinosa kao osnovice za plaćanje doprinosa članova privrednog društva. Ova predložena izmena predstavlja operacionalizaciju postojećeg rešenja o članovima privrednih društava kao obveznicima doprinosa.

2) Da bi se postigao cilj uvođenja lične zarade preduzetnika, odnosno poljoprivrednika, koji porez plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti kao osnovice za porez na zaradu, odnosno otklanjanje neopravdane razlike u visini njihovog poreskog opterećenja i vlasnika privrednog društva predloženo izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, neophodno je izvršiti i odgovarajuće izmene u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Stoga se predloženim izmenama ovog zakona kao osnovica doprinosa za preduzetnike, odnosno poljoprivrednike koji porez plaćaju na stvarni prihod uvodi lična zarada preduzetnika, odnosno oporeziva dobit ukoliko preduzetnik ne isplaćuje ličnu zaradu. Takođe kao usaglašavanje sa predloženim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, uvodi se koncept samooporezivanja za preduzetnike i poljoprivrednike koji su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti kod obračuna i plaćanja doprinosa čime se pojednostavljuje sam postupak. Pored toga, predloženim izmenama daje se podsticaj razvoju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u slučaju kada poslodavac plaća doprinos za zaposlene - osiguranike, u skladu sa posebnim propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje, do propisanog neoporezivog iznosa, a u skladu sa predloženim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana. Ovo pravo imaju i preduzetnici, odnosno poljoprivrednici koji isplaćuju ličnu zaradu.

Kao vid usaglašavanja sa predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u delu koji se odnosi na stvaranje uslova za objedinjeno plaćanje svih poreza i doprinosa po odbitku, izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predloženo je uvođenje tzv. prijave doprinosa po službenoj dužnosti. To znači da ukoliko poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje za prethodni mesec u propisanom roku, obračunaće ih nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave po službenoj dužnosti a na osnovu raspoloživih podataka. Ova izmena istovremeno stvara pravne uslove za sprovođenje, odnosno evidentiranje u poreskom računovodstvu, već postojeće obaveze poslodavaca da i u slučaju neisplaćivanja zarada obračunaju i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Primena ove odredbe vezana je za početak primene pojedinačne poreske prijave koji je predloženim izmenama

Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđen za 1. januar 2014. godine.

Pored iznetog, vrše se i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11 - u daljem tekstu: Zakon), kojim se preciziraju pojedine odredbe.

Konačno, potrebno je ukazati da u odnosu na doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne postoje obavezujući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno vršiti usaglašavanje.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na doprinose za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem materije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti u pogledu vođenja politike u oblasti socijalnog osiguranja, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1998-13a.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 20.5.2013.