ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ZA KOJE JE U PERIODU OD 1.12.2012. DO 31.12.2012. GODINE IZDATO REšENJE O PRENOSU DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 18. februara 2013. godine:

Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je izdato rešenje o prenosu dozvole za stavljanje u promet leka:

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2013/02/515-00-00106-2013-3-002_1.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 18.2.2013.