Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
Zatvori
18.09.2012

ZAKON O ŠUMAMA: Vlada RS predložila ukidanje naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 14.9.2012. godine usvojila predloge za izmenu 16 zakona u oblasti pravosuđa, saobraćaja, poljoprivrede, turizma, privatizacije, zaštite životne sredine i energetike, kojima je predviđeno ukidanje 63 parafiskalna nameta i taksi. Vlada Republike Srbije je do sada predložila izmene zakona kojima se ukida 138 parafiskalnih nameta i taksi na republičkom i lokalnom nivou.

Spisak naknada koje će biti ukinute usvajanjem predloženih izmena Vlade Republike Srbije, objavljen je u rubrici Vesti Pragraf Info, pod nazivom: "Vlada RS usvojila predloge za izmenu 16 zakona u oblasti pravosuđa, saobraćaja, poljoprivrede, turizma, privatizacije, zaštite životne sredine i energetike, kojima je predviđeno ukidanje 63 parafiskalna nameta i taksi".

Kako je između ostalih predlogom predviđeno i ukidanju Naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, upućujemo na Stručni komentar objavljen u Poresko-računovodstvenom instruktor 22/2011. pod naslovom "Obaveza plaćanja naknade za zaštitu i korišćenje šuma: • Obračun i računovodstveno evidentiranje".

Zbog aktuelnosti, u nastavku podsećamo da su Zakonom o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - dalje: Zakon) čija primena je počela od 15.11.2010. godine, propisane naknade kao deo izvora sredstava Budžetskog fonda, i to:

-              naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma - plaćaju je sva pravna lica osim pravnih lica koja gazduju šumama u skladu sa Zakonom (korisnici šuma), i

-              naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta - plaća je korisnik, odnosno sopstvenik šume.

Članom 86. Zakona, propisana je naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma (koja će po usvajanju predloženih izmena i dopuna zakona biti ukinuta)

Obveznici naknade prema sada važećem Zakonu su sva pravna lica, osim:

- javnog preduzeća odnosno privrednog društva čiji je osnivač Republika Srbija odnosno autonomna pokrajina koje u skladu sa Zakonom gazduju šumama u državnoj svojini obuhvaćenim šumskim područjem, odnosno područjem nacionalnog parka;

- pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koje u skladu sa Zakonom gazduje šumama u državnoj svojini koje nisu obuhvaćene šumskim područjem i

- pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, koje gazduje zaštitnim pojasevima drveća i šuma koje su nastale pošumljavanjem goleti nakon stupanja na snagu Zakona.

Obračun i uplatu navedene naknade, pravno lice vrši do 15. u mesecu za prethodni mesec, primenom propisane stope od 0,025% na osnovicu za obračun koju čini 1/12 ukupnog godišnjeg prihod pravnog lica ostvarenog u prethodnoj godini.

Članom 85. Zakona propisana je Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta (predloženim izmenama i dopunama nije predloženo njeno ukidanje)

Podsećamo da je obveznik navedene naknade korisnik, odnosno sopstvenik šuma. Naknada koju plaća korisnik šuma obračunava se na osnovicu koju čini ukupan godišnji prihod korisnika šuma ostvaren gazdovanjem šumama, primenom stope od 3%. Osnovicu za obračun naknade, koju plaća sopstvenik šume, čini tržišna vrednost izrađenih drvnih sortimenata na mestu seče, na koju se primenjuje stopa od 5%.

Opširnije u gore pomenutoj objavljenoj vesti i stručnom komentaru.

Izvor: Redakcija 17.9.2012.

Zatvori