Email Print

SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 16. JANUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 1. sednici I Velikog veća odlučio o 67 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti Odluke o osnovama i merilima za rešavanje stambenih potreba imenovanih i zaposlenih lica u GSP "Beograd", broj 6841 od 24. juna 2011. godine. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedene Odluke. (predmet IUo-274/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-363/2012, da je za postupanje po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i dopuni zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Nišu.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1069/2010, Už-1285/2010, Už-1366/2010, Už-1600/2010, Už-1854/2010, Už-2839/2010, Už-3121/2010, Už-3253/2010, Už-3553/2010, Už-3900/2010, Už-4516/2010, Už-5408/2010, Už-5474/2010, Už-2568/2011, Už-3356/2011, Už-3736/2011, Už-3750/2011, Už-4520/2011, Už-4598/2011, Už-5394/2011, Už-5639/2011, Už-5862/2011, Už-6037/2011, Už-6046/2011, Už-6068/2011, Už-6287/2011, Už-6435/2011, Už-6454/2011, Už-6493/2011, Už-6805/2011, Už-6855/2011, Už-6897/2011, Už-6908/2011, Už-403/2012, Už-1144/2012, Už-1160/2012, Už-2672/2012, Už-2769/2012, Už-3979/2012, Už-4847/2012, Už-4874/2012, Už-4905/2012, Už-4907/2012, Už-4908/2012, Už-4937/2012, Už-4951/2012, Už-4999/2012, Už-5241/2012, Už-5254/2012, Už-5255/2012, Už-5256/2012, Už-5260/2012, Už-5261/2012, Už-5387/2012, Už-5407/2012, Už-5509/2012, Už-5607/2012 i Už-5621/2012.

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1346/2010, Už-2694/2011, Už-3323/2011, Už-6789/2011, Už-898/2012, Už-6959/2012 i Už-8058/2012.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 16.1.2013.