Email Print

PROPISI


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012 i 61/2013)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012 i 61/2013)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PREDUZEĆA ZA SPORT, REKREACIJU, REHABILITACIJU I BIZNIS "EKO ZONA ADA HUJA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2013 i 61/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE JEČMA (HORDEUM VULGARE L.), RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI VIŠEGODIŠNJIH KRMNIH LEGUMINOZA, RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 82/2006 i 61/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2010, 90/2011 i 61/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012 i 61/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE KOJE PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013 i 61/2013)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU IZRADE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013 i 61/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U JAVNIM SKLADIŠTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-1188/2013-001 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013)
 • UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010 i 61/2013)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE I POLITIKE RAZVOJA INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011 i 61/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 27/2013 OD 5.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 22/2013 OD 12.7.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SRBOBRAN", BR. 9/2013 OD 5.7.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex