Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: OBAVEšTENJE U VEZI SA POSTUPKOM ODUZIMANJA OVLAšćENJA ZA OBAVLJANJE MENJAčKIH POSLOVA NA ZAHTEV OVLAšćENOG MENJAčA


Članom 129l, stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012 i 47/2013), kojim se reguliše postupak oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na zahtev ovlašćenog menjača, propisano je da rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova pravno lice ili preduzetnik prilaže nadležnom organu za privredne registre uz registracionu prijavu za brisanje iz registra privrednih subjekata.

Shodno navedenom, proizilazi obaveza ovlašćenog menjača da pre podnošenja prijave za brisanje Agenciji za privredne registre, podnese Poreskoj upravi zahtev za oduzimanje ovlašćenja (zahtev za "zatvaranje" menjačkog mesta).

Uz zahtev je potrebno dostaviti i dokaze o izvršenju obaveza propisanih Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011), u vidu obaveznih priloga, a prema obrascu zahteva za "zatvaranje" menjačkog mesta.

Izvor: Vebsajt Deviznog inspektorata, 13.6.2013.