Email Print

ODRŽANA 18. SEDNICA SKUPŠTINE AP VOJVODINE: USVOJENA POKRAJINSKA SKUPšTINSKA ODLUKA O ZAVRšNOM RAčUNU BUDżETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU


Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine održala je svoju 18. sednicu kojom je predsedavao predsednik pokrajinske Skupštine Ištvan Pastor. Pokrajinski poslanici izjašnjavali su se o sedam tačaka dnevnog reda. Na početku sednice, predsednik Pastor je saopštio pokrajinskim poslanicima da je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine podnela žalbu Ustavnom sudu zbog onemogućavanja vršenja nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, utvrđene odredbom člana 51. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US), o čemu je obavestila Skupštinu, u skladu sa članom 18. stav 3. Statuta AP Vojvodine. Skupština je na sednici, većinom glasova od ukupnog broja poslanika donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu. Uvodno obrazloženje predloga pomenute Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je podneo Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije, a u skladu sa Poslovnikom pokrajinske Skupštine u pretresu su učestvovali i drugi predstavnici predlagača, poslaničkih grupa, pokrajinske poslanice i poslanici. U protekloj godini, ostvareni budžet iznosio je 69,5 milijardi dinara. Izlaganje Zorana RadomanaBudžetski prihodi su iznosili 66,3 milijarde dinara, što je oko 82 odsto procenata od plana, a rashodi, odnosno izdaci budžeta 64,6 milijarde ili 77,9 odsto od planiranih sredstava, rekao je Zoran Radoman. Ustupljeni poreski prihodi ostvareni su u iznosu od 11,5 milijardi dinara ili nešto više od 104 odsto od planiranih sredstava.Transferna sredstva su ostvarena u iznosu od 40 milijardi dinara, što čini 57, 51 odsto ukupno ostvarenog budžeta u 2012. godini. Nakon obavljene revizije Završnog računa budžeta, ovlašćeni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje, istakao je u svom izlaganju na sednici pokrajinski sekretar za finansije. Skupština je u nastavku sednice donela Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine. Skupština AP Vojvodine donela je na sednici Odluku o donošenju programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2013 - 2017. godine.Pretres dnevnog reda Uvodno izlaganje prethodno je podneo dr Slobodan Puzović, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Programom implementacije utvrđuju se mere i aktivnosti za sprovođenje Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine za period od pet godina. Program sadrži i razrađuje 157 strateških prioriteta prostornog razvoja na području Vojvodine, koji su definisani u Regionalnom prostornom planu AP Vojvodine, sa krajnjim cilj da se obezbede bolji uslovi za život svih građanki i građana autonomne pokrajine, kazao je između ostalog, u svom obraćanju poslanicima resorni pokrajinski sekretar. Nakon toga, pokrajinski poslanici su razmatrali i izjašnjavali se o izveštajima o prošlogodišnjem poslovanju dva fonda i jednog javnog preduzeća,čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina. Skupština je prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2012. godine.Izlaganje poslanika U izveštajnom periodu je navedeno da je kroz konkursne aktivnosti Garancijski fond od ukupno podnetih 130 zahteva za garancije odobrio njih 117, i to 82 za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, 24 za poljoprivredno zemljište i 11 za otvaranje novih radnih mesta u okviru ženskog preduzetništva. Zatim, Skupština je prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2012. godinu i donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun tog Fonda za 2012. godinu. U prošloj godini, Fond je realizovao planirane programe pomoći izbeglicama i raseljenima. Između ostalog, otkupljeno je 16 kuća i dodeljena je pomoć u građevinskom materijalu za 34 porodice, a zajedno s partnerskim organizacijama i opštinom Kovin obezbeđeno je 12 stanova za porodice koje su živele u kolektivnom centru "Čardak" kod Deliblata, koji je zatvoren.Poslanici Takođe, realizovani su i podržani različiti programi za ekonomsko osnaživanje više od 150 izbegličkih porodica, očuvan je program pomoći povratnicima, dodeljena je poljoprivredna mehanizacija i material za poljoprivrednu proizvodnju, pružena je i podrška povratničkim zadrugama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a nastavljen je i program organizovanja besplatnog autobuskog prevoza za Hrvatsku. Fond je pomagao talentovanu decu iz izbegličke populacije dodelom jednokratne novčane pomoći i pružao pomoć posebno ugroženim grupama. Realizovane su i brojne aktivnosti na informisanju korisnika Fonda o pitanjima mogućnosti povratka, integracije i ostvarivanja statusnih prava izbeglih i raseljenih, a podržane su i naučna, stručna, kulturna i prosvetna saradnja u povratničkim sredinama. Skupština AP Vojvodine prihvatila je i Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2012. godinu. O poslaničkim pitanjima u obrazloženju, na sednici je rečeno da je u prošloj godini, JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" obavljao poslove prostornog i urbanističkog planiranja u skladu sa svojim Godišnjim programom poslovanja za 2012. godinu. Osim stalnih i povremenih poslova za potrebe osnivača, radi kojih je Zavod i osnovan kao javno preduzeće, planirani su poslovi prostornog i urbanističkog planiranja za potrebe opština u AP Vojvodini i obavljani poslovi za potrebe drugih korisnika na tržištu.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 13.6.2013.