Email Print

ZAKON O DUVANU: ROK ZA DOSTAVLJANJE GODIšNJIH IZVEšTAJA 15. JANUAR 2016. GODINE


Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn.), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 114/2005 i 118/2007), svi privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Godišnji izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

  • Godišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (GI-PDP II), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
  • Godišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (GI-TVDP II), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
  • Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (GI-TMDP II), detaljnije informacije možete pogledati ovde
  • Godišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (GI-UDP II), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
  • Godišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (GI-IDP II), detaljnije informacije možete pogledati ovde.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (GI-PDP II, GI-TVDP II, GI-TMDP II, GI-UDP II, GI-IDP II), najkasnije do 15. januara 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Uprava za duvan, 09.12.2015.
Naslov: Redakcija