Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA


Nacrt zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih javnih prihoda, uslovi i obim otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, po osnovu određenih javnih prihoda, otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje na dan 31. oktobar 2012. godine.

Nacrt zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju  se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih javnih prihoda, uslovi i obim otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje zaključno  sa  31.  oktobrom  2012. godine, po osnovu određenih javnih prihoda, otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa 31. oktobrom  2012.  godine, kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje na dan 31. oktobar 2012. godine.

Definicije

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)  Poreski obveznik  je fizičko lice, preduzetnik, malo, srednje i veliko pravno lice, koje na dan 31. oktobar 2012. godine ima dospele a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda;

2)  Porezi  su javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to:

-  porez na dohodak građana, uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti;

-  porez na dobit pravnih lica;

-  porez na prenos apsolutnih prava;

-  porez na nasleđe i poklon;

-  porez na registrovano oružje;

-  porez na premije neživotnog osiguranja;

-  doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

-  doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

-  doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

-  porez na dodatu vrednost;

-  akcize;

-  porez na promet;

-  porez na fond zarada;

-  porez na finansijske transakcije;

3)  Lokalni porezi  su javni prihod koji utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave na osnovu odluka njihovih skupština;

4)  Glavni poreski dug je dug po osnovu dospelih poreskih obaveza za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine i koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobar 2012. godine;

5)  Kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug;

6)  Tekuće obaveze  su obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje  periodično dospevaju  za plaćanja u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata,  počev od 1. januara 2013. godine;

7)  Mali poreski obveznik  je fizičko lice, odnosno preduzetnik i pravno lice  koje je  u  2011. godini,  u  smislu propisa koji uređuje računovodstvo i reviziju,razvrstano kao malo ili srednje pravno lice;

8)  Veliki poreski obveznik  je pravno lice koje je  u  2011. godini,  u  smislu propisa koji uređuje računovodstvo i reviziju, razvrstano kao veliko pravno lice.

9)  Nadležni organ  je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave,  kod koje se poreski obveznik  zadužuje obavezama po osnovu javnih prihoda.

Mirovanje glavnog poreskog duga i otpis kamate

Član 3.

Glavni poreski dug koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje od 1. januara 2013. godine, na način i po postupku propisanim ovim zakonom. Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug  miruje  do 31. decembra 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug  miruje do  31. decembra 2013. godine.

Poreski obveznik kome je odloženo plaćanje poreskog duga, odnosno za čiju naplatu je pokretnut postupak prinudne naplate, može da ostvari pravo na mirovanje glavnog poreskog duga u smislu st. 1. do 3. ovog člana.

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, utvrđuje mirovanje glavnog poreskog duga u slučaju iz st. 1. do 3. ovog člana.

Izuzetno, pravo na mirovanje glavnog poreskog duga  za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, osim zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu, odnosno za koji je odobreno odlaganja plaćanja duga, ostvaruje  se  na osnovu zahteva koji poreski obveznik, u pisanoj formi, podnosi nadležnom organu.

Član 4.

Za vreme mirovanja glavnog poreskog duga  do njegove otplate u celosti, miruje i kamata.

Za vreme mirovanja,  glavni  poreski  dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena, počev od 1. novembra 2012. godine do otplate duga u celosti.

Član 5.

Poreski obveznik  stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako  obaveze dospele za plaćanje,  počev od 1. novembra 2012. godine  do 31. decembra 2012.  godine,plati najkasnije do 31. januara 2013. godine.

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje

Član 6.

Poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate,  ukoliko izmiri glavni poreski dug u periodu mirovanja duga.

Nadležni organ,  nakon uplate glavnog  poreskog  duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate.

Član 7.

Malom poreskom obvezniku  koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku 2013. godine, a preostala kamata po isteku 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku  koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku prvog polugodišta 2013. godine, a preostala kamata po isteku  drugog polugodišta 2013. godine.

Poreskom obvezniku iz st.  1. i  2. ovog  člana,  po isteku perioda mirovanja glavnog poreskog duga,  otpisaće se i celokupno dugovanje  po osnovu  doprinosa  za obavezno zdravstveno osiguranje.

Otpis kamate, kao i obaveze iz stava 3. ovog člana,  vrši nadležni  organ po službenoj dužnosti.

Plaćanje glavnog poreskog duga na rate

Član 8.

Poreski obveznici  iz člana  7. ovog zakona  stiču  pravo na plaćanje  glavnog poreskog duga na rate, bez sredstava obezbeđenja, i to:

-  mali poreski obveznikna 24 mesečne rate, počev od 1. januara 2015. godine;

-  veliki poreski  obveznik  na  12  mesečnih rata, počev od 1. januara 2014. godine.

Za vreme plaćanja  glavnog poreskog duga na rate  poreski obveznik je dužan da redovno plaća tekuće obaveze.

Posledice neizmirivanja obaveza

Član 9.

Poreskom  obvezniku  koji,  u periodu mirovanja  glavnog poreskog duga,  prestane da redovno  izmiruje tekuće obaveze,  glavni poreski dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu  u  skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak  i poresku administraciju,  na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Nad poreskim  obveznikom  koji,  u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate,ne izmiri tekuću obavezu ili ratu,  nadležni organ  odmah sprovodi postupak  prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Otpis kamate u posebnim slučajevima

Član 10.

Ako  se  glavni poreski dug izmiri do 31.  decembra  2014. godine,  nadležni organ otpisaće kamatu i:

-  poreskom obvezniku čiji je glavni poreski dug nastao po osnovu jednokratne poreske obaveze,

-  preduzetniku koji je brisan iz nadležnog registra.

Otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga po osnovu lokalnih poreza

Član 11.

Pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga za lokalne poreze utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave, pod istim uslovima propisanim ovim zakonom.

Pravo  iz stava 1. ovog člana  ostvaruje se  kod nadležnog organa  jedinice lokalne samouprave.

Prekid zastarelosti

Član 12.

U periodu od 1. novembra 2012. godine do kraja perioda mirovanja  glavnog poreskog  duga,  prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga, a period za koji je utvrđeno mirovanje poreskog duga ne uračunava se u rok zastarelosti.

Za period mirovanja glavnog poreskog duga produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga.

Prekid postupka prinudne naplate

Član 13.

Na dan  stupanja na snagu  ovog zakona, odnosno odluke skupštine jedinice lokalne samouprave,  nadležni organ  prekida postupke  prinudne naplate  bez vraćanja sredstava obezbeđenja.

Stupanje na snagu

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nacrtu zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga možete pristupiti i ovde ...

http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2012/novembar/Nacrt%20zakon%20o%20uslovnom%20otpisu%20kamata%20i%20mirovanju%20poreskog%20duga.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 8.11.2012.