Email Print

Aktuelna mišljenja organa državne uprave:


  • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA IZVRŠENIH U OSNOVNA SREDSTVA RAZVRSTANA U OBLAST PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 48 i 48a
  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU PRILIKOM ISPLATE AUTORSKE NAKNADE NEREZIDENTU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 40 i 71