Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
Zatvori
08.10.2012

PREDLOG ZAKONA O AMNESTIJI: Amnestija se ne odnosi na izvršioce teških krivičnih dela kao što su teška ubistva, polni kriminal, organizovani kriminal, davanje i primanje mita, terorizam ili lica koja su osuđena za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković rekao je da je Predlog zakon o amnestiji do sada najbolji zakonski tekst o tome, ali da to ne znači da će se svih 3.600 osuđenika obuhvaćenih amnestijom naći na slobodi.

Selaković je, posle razgovora za vršiocima funkcija predsednika sudova u Nišu, rekao da je situacija u srpskim zatvorima teška, jer je ukupni kapacitet nešto više od 7.000 zatvorenika, a u zatvorima se nalazi trenutno oko 11.000 pritvorenika i osuđenika.

"Oni koji su osuđeni na kaznu zatvora do tri meseca biće na slobodi, oni koji su osuđeni do šest meseci, njima će kazna biti umanjena za 50 odsto, a ostalim osuđenicima će kazna biti umanjena za četvrtinu", podsetio je Selaković u razgovoru sa novinarima.

On je ukazao da se amnestija ne odnosi na izvršioce teških krivičnih dela kao što su teška ubistva, polni kriminal, organizovani kriminal, davanje i primanje mita, terorizam ili lica koja su osuđena za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Amenstijom neće biti obuhvaćeni i oni koji su tri puta pravosnažno osuđeni, a po prvi put će se amnestija odnositi na lica starija od 70 godina.

Selaković je napomenuo da je nacrt tog zakona rađen od samog početka rada Ministarstva pravde i da nije u bilo kavoj uzročnoj vezi sa navodnim najavama protesta u srpskim zatvorima.

 

PREDLOG ZAKONA O AMNESTIJI

Član 1.

                Oslobađaju se od izvršenja 25% izrečene kazne zatvora lica pravnosnažno osuđena za krivična dela koja su propisana zakonima Republike Srbije ili su bila propisana zakonima koji su prestali da važe, a koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji ili još nisu stupila na izdržavanje kazne zatvora ili čiji premeštaj je radi izdržavanja te kazne izvršen u inostranstvo.

                Lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona prvi put pravnosnažno osuđena na kaznu zatvora do tri meseca oslobađaju se od izvršenja kazne zatvora u celini, a lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona prvi put pravnosnažno osuđena na kaznu zatvora od tri do šest meseci oslobađaju se od izvršenja 50% izrečene kazne zatvora.

Član 2.

                Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena:

                - na kaznu zatvora od 30 do 40 godina;

                - za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 370. do 393), krivična dela protiv polne slobode (čl. 178. do 185b), krivično delo nasilje u porodici (član 194. st. 2. do 4), krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 4), krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (čl. 305. do 321), krivično delo primanje mita (član 367) i krivično delo davanje mita (član 368), propisana Krivičnim zakonikom ("Službeni glasnik RS", br. 85/05, 88/05 - ispravka, 107/05 - ispravka, 72/09 i 111/09), odnosno drugim zakonima koji su prestali da važe;

                - od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 60/03, 67/03 - US, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 - dr. zakon i 101/11 - dr. zakon).

                Amnestiji ne podležu ni lica koja su do stupanja na snagu ovoga zakona više od tri puta pravnosnažno osuđena na bezuslovnu kaznu zatvora, a nije izvršeno brisanje osude ili ne postoje uslovi za brisanje neke od tri osude.

                Lica iz st. 1. i 2. ovog člana koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona navršila 70 godina života, oslobađaju se od izvršenja 25% izrečene kazne.

Član 3.

                Pravnosnažno osuđena lica kojima je izrečena jedinstvena kazna zatvora oslobađaju se od izvršenja jedinstvene kazne za 25% prethodno utvrđene pojedinačne kazne za krivična dela obuhvaćena ovom amnestijom.

Član 4.

                Amnestiji ne podležu pravnosnažno osuđena lica za koja je do dana stupanja na snagu ovog zakona naređeno izdavanje poternice zbog nejavljanja na izdržavanje kazne zatvora ili zbog bekstva sa izdržavanja kazne zatvora.

                Sud, odnosno upravnik zavoda za izvršenje krivičnih sankcija koji je naložio izdavanje poternice, dužan je da o tome u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pismeno obavesti sud koji je nadležan za primenu amnestije.

Član 5.

                Amnestiji ne podležu ni lica koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora po presudi za krivično delo u vezi sa kojom je nadležni sud doneo odluku o smanjenju kazne zatvora po ranije važećim zakonima o amnestiji.

Član 6.

                Rešenje o primeni amnestije donosi sud koji je sudio u prvom stepenu, po službenoj dužnosti ili na zahtev javnog tužioca, osuđenog ili lica koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, može podneti žalbu na presudu u korist optuženog.

                Sud će rešenjem utvrditi deo kazne od čijeg je izvršenja osuđeni oslobođen i odrediti ostatak kazne koji će se izvršiti.

                Ako se usled primene amnestije osuđeni ima otpustiti sa izdržavanja kazne zatvora, sud će istim rešenjem odlučiti i o otpuštanju.

                Rešenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se bez odlaganja zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

                Rešenje o primeni amnestije koje je doneto prema licu čiji premeštaj radi izdržavanja kazne zatvora je izvršen u inostranstvo, bez odlaganja se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi sprovođenja postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.

Član 7.

                Ako osuđeni izdržava kaznu zatvora, upravnik zavoda za izvršenje krivičnih sankcija dužan je da u roku od 24 časa od dana stupanja na snagu ovog zakona pismeno obavesti sud koji je sudio u prvom stepenu da osuđeni podleže amnestiji, kao i o datumima početka izvršenja i isteka kazne. Ako osuđeni izdržava kaznu u inostranstvu, obaveštenje sudu dostavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

                Sud će po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana, doneti rešenje o primeni amnestije.

                Za osuđenog koji nije stupio na izdržavanje kazne, rešenje o primeni amnestije sud će doneti u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Član 8.

                Protiv rešenja o primeni amnestije javni tužilac, osuđeni i lice koje u korist optuženog može izjaviti žalbu protiv presude, mogu izjaviti žalbu apelacionom sudu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

                Apelacioni sud donosi odluku po žalbi u roku od tri dana od dana prijema spisa.

                Žalba zadržava izvršenje rešenja.

Član 9.

                Na postupak primene amnestije shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje krivični postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 10.

                Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.10.2012.

Zatvori