Email Print

Aktuelna mišljenja organa državne uprave:


  • Ministarstvo finansija: EVIDENTIRANJE PRIHODA U PORESKOM BILANSU KADA JE IZNOS NAKNADE PO OSNOVU PRENOSA KORISTI I RIZIKA OD POTRAŽIVANJA NIŽI OD IZNOSA NEISPRAVLJENOG POTRAŽIVANJA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16
  • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE PORESKIH PODSTICAJA ZA ULAGANJA U NEMATERIJALNO PRAVO - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 7 i 23