Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
<<< Nazad na ostale vesti
06.07.2012

STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA


Broj: 601-00-39/12-15
Datum: 25.6.2012. godine

STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Ovim uputstvom bliže se uređuje način formiranja odeljenja i način na koji se utvrđuje cena usluga, odnosno određuje visina sredstava potrebnih za ostvarivanje nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada škole, a prema merilima utvrđenim Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 42/93 i 37/2009 - odluka US) i Pravilnikom o ceni usluga srednje škole ("Sl. glasnik RS", br. 35/93), saglasno članu 156. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011) i Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011).

Formiranje odeljenja i grupa u osnovnim školama

Osnovne škole su dužne da prilikom formiranja odeljenja primenjuju član 27. Zakona o osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - odluka USRS, 22/2002, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon), kojim je propisano da odeljenje istog razreda može da ima do 30, izuzetno do 34 učenika.

Ukoliko je broj učenika veći od 34, razred se deli na dva odeljenja, s tim da odeljenje ima najmanje 17 učenika. Razred se deli na tri odeljenja tako da u odeljenjima ima najmanje 23 učenika, a na četiri i više odeljenja kada u odeljenjima ima najmanje po 25 učenika.

Broj učenika po razredima utvrđuje se najkasnije do 15. avgusta za narednu školsku godinu.

Osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program formira vaspitne grupe za najviše 26 (dvadesetšestoro) dece.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, u odeljenju može da bude najviše 10 učenika ili vaspitnoj grupi od 6-8 dece, zavisno od vrste i stepena ometenosti. Odeljenje učenika sa višestrukom ometenošću u razvoju i kombinovano odeljenje može da ima najviše 6 učenika.

Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 20 učenika. Kombinovano odeljenje sastavljeno od tri ili četiri razreda može da ima do 15 učenika.

Za priznavanje manjeg, odnosno većeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola se, uz obrazloženje, obraća Ministarstvu prosvete i nauke (dalje: Ministarstvo) preko nadležne školske uprave.

Za pripadnike nacionalnih manjina nastavni plan i program ostvaruje se i na maternjem jeziku, ili dvojezično, ako se za upis prijavi najmanje 15 učenika. Nastavni plan i program za pripadnike nacionalnih manjina može da se ostvaruje i za manje od 15 učenika uz saglasnost ministra prosvete i nauke.

Odeljenje se deli na grupe za predmete za koje je to predviđeno nastavnim planom i programom.

Broj učenika za izborni predmet ne može biti manji od 15 učenika po grupi. Kod redovnih osnovnih škola za šire područje ili sa više od 1/3 odeljenja izvan sedišta škole (izdvojeno odeljenje) broj grupa je određen brojem odeljenja.

Za grupu sa manjim brojem od 15 učenika po razredu potrebna je saglasnost ministra prosvete.

Ako nastavnim planom i programom izbornog predmeta nije predviđena podela odeljenja na grupe, grupe se formiraju na nivou razreda i broj grupa je određen brojem odeljenja.

Izuzetno, broj grupa može biti veći od broja odeljenja, uz saglasnost ministra prosvete i nauke.

Formiranje odeljenja produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnoj školi

Otvaranje novog odeljenja celodnevne nastave i grupe produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole u školskoj 2012/2013. godini, može se vršiti samo uz saglasnost Ministarstva.

Za dobijanje saglasnosti, osnovna škola podnosi zahtev Ministarstvu, preko nadležne školske uprave, uz koji prilaže sledeća dokumenta: inicijativu saveta roditelja; saglasnost nastavničkog veća; odluku školskog odbora; i elaborat o obrazovno-vaspitnom radu celodnevne nastave, odnosno produženog boravka.

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova Ministarstvo, na nivou školske uprave, kompletira, odnosno pribavlja: saglasnost prosvetnog savetnika školske uprave; mišljenje savetnika za finansijsko-materijalne poslove o mogućnosti finansiranja celodnevne nastave, odnosno produženog boravka; i izveštaj gradskog/opštinskog prosvetnog inspektora o ispunjenosti uslova za obavljanje celodnevne nastave, odnosno produženog boravka.

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova, predmet se, uz obrazloženje, prosleđuje Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, na dalju nadležnost. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15. avgust 2012. godine.

Formiranje odeljenja i grupa u srednjim školama

Srednje škole su dužne da prilikom formiranja odeljenja primenjuju član 31. Zakona o srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - ispr., 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon).

Nastava se izvodi u odeljenju do 30 učenika, a može da se izvodi i u grupi, odnosno pojedinačno. Odeljenje ne može imati manje od 15 učenika.

Odeljenje, odnosno vaspitna grupa učenika ometenih u razvoju može imati do 10 učenika, a za višestruku ometenost i za praktičnu nastavu do šest učenika.

Za priznavanje manjeg, odnosno većeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola se, uz obrazloženje, obraća Ministarstvu preko nadležne školske uprave.

U srednjim stručnim školama koje u odeljenju imaju manji broj učenika od zakonom utvrđenog broja, odeljenje se formira spajanjem različitih obrazovnih profila kod izvođenja nastave iz predmeta sa istim planom i programom.

Odeljenja se mogu deliti na grupe za izvođenje nastave za one predmete za koje je to predviđeno nastavnim planom i programom.

U srednjim školama za izvođenje nastave stranog jezika podela odeljenja na grupe vrši se samo ako učenici jednog odeljenja uče različite jezike, s tim da grupa na nivou razreda ima najmanje 15 učenika.

Ako se u srednjoj školi ne mogu organizovati odeljenja u kojima učenici uče isti strani jezik, na nivou razreda organizuju se grupe od 30 učenika po stranom jeziku.

Formiranje odeljenja i grupa u osnovnim i srednjim školama u kojima se obrazuju učenici/deca po individualnom obrazovnom planu (IOP)

U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje. Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, škola upućuje pismeni zahtev osnivaču po pribavljenom mišljenju interresorne komisije.

Broj učenika u odeljenju u koji su uključeni i učenici koja se obrazuju po Individualno obrazovnom planu (u daljem tekstu:IOP) smanjuje se za:

1) Dva učenika, za svakog učenika sa smetnjama u razvoju koji se obrazuje po IOP-u po prilagođenom programu (bez prilagođavanja standarda postignuća)

2) Tri učenika, za svakog učenika sa smetnjama u razvoju koji se obrazuje po IOP-u po izmenjenom programu (sa prilagođenim standardima postignuća)

Broj dece u grupi u osnovnoj školi koja ostvaruje pripremni predškolski program u koja su uključena i deca koja se obrazuju po IOP-u smanjuju se za:

1) Dva deteta, za svako dete sa smetnjama u razvoju koji se obrazuje po IOP-u po prilagođenom programu (bez prilagođavanja standarda postignuća)

2) Tri deteta, za svako dete sa smetnjama u razvoju koji se obrazuje po IOP-u po izmenjenom programu (sa prilagođenim standardima postignuća)

Finansiranje zaposlenih u osnovnim i srednjim školama

Škola je u obavezi da najkasnije do 14 septembra dostavi nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga (CENUS), na osnovu kojih se utvrđuje pravo na finansiranje.

Finansiranje zaposlenih u osnovnoj i srednjoj školi vrši se u skladu da Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi i Pravilnikom o ceni usluga srednje škole.

Članom 37. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011) direktni i indirektni korisnici ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti Ministarstva finansija. Škola ne može povećati broj izvršilaca na osnovu novih radnih mesta (zaposleni van nastave) bez saglasnosti Ministarstva prosvete i nauke, a uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija. Takođe, broj izvršilaca ne može da se povećava prilikom otvaranja odeljenja celodnevne nastave i produženog boravka.

Školske uprave vrše usklađivanje utvrđenih prava na finansiranje sa školom najkasnije do 07. novembra 2012 godine (oktobarska plata). Školske uprave dostavljaju Sektoru za finansije konačan izveštaj po nivoima obrazovanja potpisan i overen od strane načelnika, u pisanoj i elektronskoj formi sa sledećim podacima:

- Broj izvršilaca, broj obračunskih radnika,

- Broj učenika, broj odeljenja za svaku školu,

- Kvalifikacionu strukturu zaposlenih po nivoima obrazovanja u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koji će biti osnov za isplatu plata zaposlenima u osnovnim i srednjim školama.

Ukoliko se tokom školske godine neki od elemenata promeni, Školska uprava je u obavezi da u skladu sa novim podacima izvrši korekciju utvrđenih prava i dostavi izveštaj Sektoru za finansije Ministarstva prosvete i nauke.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 5.7.2012.

<<< Nazad na ostale vesti