Email Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU STUPAJU NA SNAGU 29. JULA, A PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2015. GODINE


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) stupa na snagu 29. jula 2014. godine, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine, osim odredaba čl. 14. do 17. koje se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno od 29. jula 2014. godine i odredbe člana 9. Zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2032. godine.

Zakonom je predviđeno da se počev od 2015. do 2020. za po šest meseci na godišnjem nivou povećava starosna granica za odlazak žena u penziju, a od 2020. za po dva meseca da bi 2032. ona bila 65 godina, odnosno da bi se izjednačila sa uslovima za muškarce.

Minimalan staž za odlazak u starosnu penziju zadržan je na 15 godina.

Uvedena je opcija odlaska u prevremenu starosnu penziju sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života, uz prelazni period od 2015. do 2023. godine za muškarce, odnosno do 2024. godine za žene.

Iznos prevremene penzije umanjuje se za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg penzionisanja. Penzija po tom osnovu može da se umanji maksimalno 20,4 odsto.

Zakon predviđa i da žena koja je rodila jedno dete po tom osnovu ima pravo na dodatnih šest meseci staža, a ona sa dvoje dece - jednu godinu. Žena koja je rodila troje i više dece ima pravo na dodatni staž od dve godine.

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je da Upravni odbor PIO fonda umesto 21 člana ima sedam članova, a biće ukinut nadzorni odbor tog fonda.

Promenom upravljačke strukture PIO fonda od sedam članova Upravnog odbora tog fonda, četiri će biti predstavnici države, a po jedan predstavnik sindikata, poslodavaca i udruženja penzionera.

Do sada je u Upravnom odboru PIO fonda bio 21 član, i to predstavnik Vlade Srbije, a ostali članovi bili su predstavnici sindikata i poslodavaca, dok je nadzorni odbor imao predsednika i pet članova.

Izvor: Tanjug

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print