Email Print

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: MIšLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA


"Broj: 2/0-03-426/3-14
Beograd, 12.8.2014. godine

Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti u vezi sa indirektnim sticanjem akcija sa pravom glasa u smislu člana 6. stav 2, a u vezi sa članom 4. st. 4. i 5. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Komisija za hartije od vrednosti je dana 29.7.2014. godine primila zahtev za davanje mišljenja.

U zahtevu se navodi sledeće:

Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava propisano je sledeće:

Član 6. stav 2:

"Posrednim sticanjem akcija s pravom glasa iz stava 1. ovog člana smatra se sticanje kontrole u smislu člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona."

Član 4. st. 4. i 5:

"Fizička i pravna lica deluju zajednički i kad jedno od njih, posredno ili neposredno, kontroliše drugo ili druga pravna lica.

U smislu stava 4. ovog člana, smatra se da fizičko, odnosno pravno lice kontroliše pravno lice ako ima:

1)posredno ili neposredno 25% i veće učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica;

2)posredno ili neposredno 25% i više glasačkih prava na skupštini akcionara pravnog lica;

3)pravo upravljanja, odnosno vođenja poslovne i finansijske politike pravnog lica na osnovu ovlašćenja iz statuta, sporazuma ili ugovora;

4)posredno ili neposredno preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

Privredna društva deluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu ovog zakona i zakona kojim se uređuju privredna društva."

U kontekstu citiranih zakonskih odredaba pitanja Podnosioca zahteva odnose se na činjeničnu situaciju koja sledi u daljem tekstu:

TRENUTNO STANJE

Fizičko lice preko svojih zavisnih lica poseduje ukupno 18,51% akcija sa pravom glasa u investicionom fondu (dalje: Kontrolno društvo). Naime, fizičko lice poseduje manji procenat od navedenog procenta akcija Kontrolnog društva lično, dok veći deo akcija Kontrolnog društva poseduje preko trasta koji kontroliše. Trast poseduje udele u dva privredna društva sa ograničenom odgovornošću koja su osnovana i registrovana van Republike Srbije, i preko još jednog društva sa ograničenom odgovornošću osnovanog i registrovanog van Republike Srbije, koje je u vlasništvu jednog od dva prethodno navedena društva sa ograničenom odgovornošću. Sva tri navedena društva sa ograničenom odgovornošću poseduju po deo akcija Kontrolnog društva, te zajedno sa akcijama koje fizičko lice poseduje lično, formiraju ukupan procenat učešća od 18,51% u Kontrolnom društvu.

Kontrolno društvo poseduje 100% udela u privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću osnovanom i registrovanom van Republike Srbije (u daljem tekstu: DOO 1).

DOO 1 poseduje 63% udela u privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću osnovanom i registrovanom van Republike Srbije (u daljem tekstu: DOO 2). Preostali procenat akcija sa pravom glasa poseduje partner koji nije povezano lice.

DOO 2 poseduje 100% udela u privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću osnovanom i registrovanom van Republike Srbije (u daljem tekstu: DOO 3).

DOO 3 poseduje 80,9% akcija sa pravom glasa u javnom akcionarskom društvu sa sedištem u Srbiji (u daljem tekstu: Ciljno društvo).

PLANIRANA IZMENA

Na postojeće činjenično stanje dodaje se podatak da će članovi borda direktora Kontrolnog društva u Kontrolnom društvu steći 3,6% akcija sa pravom glasa.

Pitanje broj 1:

Do kog procenta, kod postojećeg stanja i predložene izmene, fizičko lice može povećati svoje učešće u Kontrolnom društvu, a da se takvo povećanje ne smatra indirektnim sticanjem u smislu navedenih zakonskih odredbi i da se ne aktivira obaveza upućivanja ponude za preuzimanje u Ciljnom društvu?

Pitanje broj 2:

Ako bi Kontrolno društvo (investicioni fond) smanjilo kapital učešće ispod 25% u Ciljnom društvu (otvoreno akcionarsko društvo sa sedištem u Srbiji), da li bi Fizičko lice moglo da stekne bilo koji procenat u Kontrolnom društvu bez posledice koja bi se ogledala u tome da se aktivira obaveza ponude za preuzimanje u ciljnom društvu?

Komisija za hartije od vrednosti je na 241. sednici VIII saziva, od 4.8.2014. godine, razmotrila opisani zahtev za davanje mišljenja, a na 242. sednici VIII saziva, od 12.8.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Pre svega, Komisija za hartije od vrednosti (dalje: Komisija) naglašava da će u ovom mišljenju fizičko lice i pravna lica u njegovom neposrednom odn. posrednom vlasništvu, a koja trenutno poseduju ukupno 18,51% akcija sa pravom glasa u Kontrolnom društvu, nazivati grupom lica. Takođe, Komisija naglašava da je zahtev za davanje mišljenja tumačila na način da posedovanjem 18,51% akcija sa pravom glasa Kontrolnog društva od strane grupe lica nije uspostavljen odnos kontrole, s obzirom da u zahtevu za davanje mišljenja nije precizirano da li su, eventualno, ispunjeni drugi kriterijumi, u smislu člana 4. stav 5. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011), zbog kojih bi se smatralo da postoji odnos kontrole.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011), između ostalog, izmenjene su odredbe čl. 4. i 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009) kojim izmenama je preciznije uređeno zajedničko delovanje i posredno sticanje akcija sa pravom glasa. Navedenim zakonom o izmenama i dopunama propisani su i novi izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija kojim su, između ostalog, jasnije razgraničene situacije u kojima lica koja zajednički deluju mogu da prometuju akcije međusobno bez obaveze objavljivanja (nove) ponude za preuzimanje.

U cilju davanja odgovora na postavljena pitanja relevantne su odredbe člana 6. st. 1. i 2. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koje su u tekst istog uvedene navedenim zakonom o izmenama i dopunama iz 2011. godine, odredbe člana 4. st. 4. i 5. i odredbe člana 8. stav 1. tačke 11) ovog zakona.

Povodom prvog pitanja Podnosioca zahteva, uzimajući u obzir opisano trenutno stanje i predloženu izmenu, kao i napomene Komisije iz uvodnog dela ovog mišljenja, Komisija ukazuje da kako, trenutno, DOO 3 neposredno poseduje 80,9% akcija sa pravom glasa Ciljnog društva iz toga proizilazi da Kontrolno društvo posredno, preko podređenih društava, poseduje 50,97% akcija sa pravom glasa Ciljnog društva.

Kod trenutnog stanja pri kome grupa lica poseduje 18,51% akcija sa pravom glasa Kontrolnog društva ne smatra se da grupa lica i Kontrolno društvo deluju zajednički prema Ciljnom društvu. Dostizanjem odn. prelaskom praga od 25% akcija sa pravom glasa Kontrolnog društva grupa lica bi uspostavila kontrolu nad Kontrolnim društvom odn. grupa lica i Kontrolno društvo bi počeli zajednički da deluju prema Ciljnom društvu, bez obzira što bi procenat posrednog učešća Kontrolnog društva u Ciljnom društvu ostao nepromenjen.

Međutim, kada bi grupa lica prešla prag od 49% akcija sa pravom glasa Kontrolnog društva, uprkos tome što su grupa lica i Kontrolno društvo povezana lica, nastala bi obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Ciljnog društva, jer bi, tada, grupa lica posredno stekla više od 25% akcija sa pravom glasa Ciljnog društva. Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Ciljnog društva ne bi nastala samo u slučaju da je ponuda ranije sprovedena, u smislu člana 8. stav 1. tačke 11) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

U skladu sa navedenim, kao logičan se nameće potvrdan odgovor na drugo pitanje. Naime, dodatnim sticanjem akcija u Kontrolnom društvu, u ma kom procentu, od strane grupe lice, ta grupa lica ne bi nikako mogla posredno steći preko 25% akcija sa pravom glasa Ciljnog društva u situaciji kada i samo društvo nad kojim grupa lica uspostavlja dodatnu kontrolu (Kontrolno društvo tj. investicioni fond) poseduje manje od 25% posrednog učešća u Ciljnom društvu. Naravno, u ovakvoj situaciji bilo bi neophodno voditi računa na kom nivou vlasničke strukture Ciljnog društva se otuđuju akcije odn. udeli, koliki procenat vlasničkog učešća, kao i kom broju povezanih odn. nepovezanih lica, a sve zbog eventualnog nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Ciljnog društva od strane nekog trećeg lica."

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 25.8.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print