Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Vrhovni kasacioni sud: NAČIN I OBIM IZVOĐENJA DOKAZA NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 376 stav 2, član 377 stav 1 i član 380
  • Vrhovni kasacioni sud: NASTANAK PRETPOSTAVKE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA IZMEĐU ZAPOSLENOG I POSLODAVCA - Zakon o radu: čl. 30 i 32
  • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE ODLUČIVANJEM O POSEBNOJ REVIZIJI - Zakon o parničnom postupku: član 395
  • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZA POSLODAVACA DA PRIMENJUJU OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR DO ČIJEG PROŠIRENOG DEJSTVA NIJE DOŠLO - Zakon o radu: čl. 257 i 260
  • Vrhovni kasacioni sud: ODLUČIVANJE O TUŽBENOM ZAHTEVU U ODSUSTVU ČINJENICA NA OSNOVU KOJIH BI SE MOGLA ODREDITI NJEGOVA VISINA - Zakon o parničnom postupku: član 224
  • Vrhovni kasacioni sud: PRESTANAK PRAVA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI - Zakon o poljoprivrednom zemljištu: član 64 i član 94 stav 2
  • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ODREDABA KOJE REGULIŠU PRITVOR KAO MERU OBEZBEĐENJA PRISUSTVA OKRIVLJENOG I ZA NESMETANO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 142 do 146 i član 436
  • Vrhovni kasacioni sud: TEŽA POVREDA RADNIH OBAVEZA ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 131 stav 1 tač. 2) i 3)
  • Vrhovni kasacioni sud: ZASTUPANJE ZAPOSLENOG U SPORU SA POSLODAVCEM OD STRANE SINDIKATA ČIJI JE ČLAN - Zakon o radu: član 6 i član 195 stav 1
Izvor: Paragraf Lex