Email Print

PROPISI


 • ZAKON O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 99/2011, 121/2012 i 124/2012 - dr. zakon)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2012)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9509/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST NA OTUĐENJE ILI DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO CENI, MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU EVROPSKE ZDRAVSTVENE POLITIKE ZASNOVANE NA KONCEPTU - "ZDRAVLJE U SVIM POLITIKAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2013. GODINOM TOLERANCIJE I FER PLEJA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 123/2012 - ispr.)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2009 i 123/2012)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNIH ISPITA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI, NAČINU NJIHOVOG POLAGANJA I VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
 • UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012 i 124/2012)
 • UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 124/2012)
 • UREDBA O STATUTIMA ORDENA I MEDALJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2010 i 124/2012)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA, PROGRAMA RADA I NAČINA IZVEŠTAVANJA DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
Izvor: Paragraf Lex