Email Print

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2013. GODINE


PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", osim odredaba čl. 17. do 23. ovog pravilnika, koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za pogon poljoprivrednih mašina za poljoprivredne svrhe koje će se nabavljati počev od 1. januara 2013. godine, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011 i 44/2012)

• Berza je dužna da, za svaku likvidnu akciju koja je uključena na regulisano tržište, do 15. januara tekuće godine, utvrdi i objavi sledeće pokazatelje:

1. prosečan dnevni promet;

2. prosečan dnevni broj transakcija;

3. prosečnu dnevnu cenu izvršenih naloga.

4. procenat akcija u rukama javnosti.

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012 i 118/2012 - ispr.)

• Podacima od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije, u smislu člana 42. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka i 93/12), smatraju se podaci o imovini fizičkih lica, čija je ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januara 2013. godine, veća od 35.000.000 dinara (u daljem tekstu: obveznik podnošenja prijave) i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da podnese informativnu poresku prijavu u periodu od 15. januara do 31. marta 2013. godine.

Informativna poreska prijava podnosi se na Obrascu IPP - Informativna poreska prijava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Informativna poreska prijava sastoji se iz dva dela, i to:

1) IPP-I - Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o svojoj ukupnoj imovini sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine;

2) IPP-II - Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

U slučaju kada obveznik podnošenja prijave nema povezana lica podnosi samo deo IPP-I, a u slučaju kada ih ima, za svako povezano lice podnosi deo IPP-II, s tim što svi delovi čine celinu informativne poreske prijave.

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)

• Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na ugovore iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona, odnosno člana 2. stav 1. ovog pravilnika zaključene od 1. januara 2013. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)

• Sa Liste lekova 31. januara 2013. godine, brišu se sledeći lekovi:

- sa Liste A: Nexium (JKL 1122810, JKL 1122811, JKL 1122815 i JKL 1122814),

- sa Liste A1: Nexium (JKL 1122810, JKL 1122811, JKL 1122815 i JKL 1122814) i Casodex (JKL 1037075),

- sa Liste D: lipaza, amilaza, proteaza* (N001008), kapsula, 25000 IU, saharozni kompleks gvožđe (III) hidroksida (N002725), injekcija, 20 mg/ml, levodopa, benzerazid* (N003459), tableta, 200 mg+50mg; heparin* (N002881 i N002899), rastvor za injekciju, 5000 I.J. i 25000 I.J., metronidazole* (N002980), rastvor za injekciju, 500 mg/100 ml, lidokain, adrenalin (epinefrin)* (N003046), rastvor za injekciju, 40 mg+0,025 mg; tramadol* (N003228 i N003236), rastvor za injekciju, ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml) i 5 po 2 ml (100 mg/2ml), traneksaminska kiselina (N001032 i N001040), tableta, 500 mg i 100 mg/ml i neostigmin (N002691 i N001669), rastovor za injekciju i injekcija, 0,5 mg/ml i 2,5 mg/ml.

Sa Liste lekova 31. marta 2013. godine, brišu se sledeći lekovi:

- sa Liste A: Nolpaza (JKL 1122920 i JKL 1122921), Lactulose-Mip (JKL 3127441), Paroxetin Sandoz (1072908), Monkasta (JKL 1114752, JKL 1114750 i JKL 1114753), Zalasta (JKL 1070015 i JKL 1070016), Zalasta Q-Tab (JKL 1070979 i JKL 1070975).

- sa Liste A1: Nolpaza (JKL 1122915, JKL 1122916, JKL 1122920 i JKL 1122921), Lorista H (JKL 1401120), Lorista HD (JKL 1401121), Azitromicin Sandoz (JKL 1325574 i JKL 1325573), i Prenessa (JKL 1103900, JKL 1103901 i JKL 1103906), Monkasta (JKL 1114753).

sa Liste B: Dulcolax (JKL 1125073).

Sa Liste lekova 7. maja 2013. godine, brišu se sledeći lekovi:

- sa Liste A: Daonil (JKL 1042090) i Lasix (JKL 1400144 i JKL 1400143).

- sa Liste B: Festal N (JKL 1121101) i Lasix (JKL 0400140 i JKL 0400141)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROIZVODNJE I O KVALITETU STONIH VINA, KAO I VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", osim odredbe člana 8. koja počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI IDENTIFIKACIJE, OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011 i 57/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. juna 2011. godine, osim odredbe člana 11. stav 2. ovog pravilnika koja se primenjuje od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba člana 22. tačka 5) i člana 28. ovog pravilnika, koje se primenjuju od dana stupanja Republike Srbije u Evropsku uniju.

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)

• Obveznik PDV utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka stavljanjem u odnos iznosa naknade za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza) i iznosa naknade za ukupan promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: ukupan promet), od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012 i 102/2012)

•Na priključnim vozilima sa više od dve osovine, prvi put registrovana u Republici Srbiji do 1. januara 2013. godine, točkovi jedne osovine ne moraju biti kočeni.

Vozila vrste M, prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. januara 2013. godine koja imaju više od 16 sedišta za putnike, moraju imati otvor za izlaz u slučaju opasnosti na krovu minimalnih dimenzija 0,5 m x 0,7 m. Ovaj otvor mora biti označen sa unutrašnje strane.

PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

• Poreski organ je dužan da po odredbama ovog pravilnika na dan 1. januara 2013. godine, otvori glavnu knjigu, pomoćne knjige i ostale knjigovodstvene evidencije, s tim da sva početna knjiženja sprovede najkasnije do 31. marta 2013. godine.

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012 i 120/2012)

• Prvi zahtev za refundaciju PDV iz člana 56b Zakona može se podneti u periodu od 1. do 15. jula 2013. godine, za nabavke izvršene u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOD KOJE SE SMATRA DA PROMET DOBARA NIJE IZVRŠEN ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU HEMIJSKIM MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU KARCINOGENIMA ILI MUTAGENIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA PČELINJE PAŠE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2010)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA KOMORA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010 i 5/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje od 15. januara 2013. godine, izuzev za javna tužilaštva posebne nadležnosti u kojima se primenjuje od dana stupanja na snagu.

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ODGAJIVAČNICE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl glasniku RS", osim odredbe člana 28. stav 1. koja se primenjuje od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU POLOVNIM DOBRIMA, UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2004 i 118/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA NAPLATOM POTRAŽIVANJA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 114/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA, DRUGIM PROMETOM DOBARA I PRUŽANJEM USLUGA, BEZ NAKNADE, O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNIM MATERIJALOM I DRUGIM POKLONIMA MANJE VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine. 

Izvor: Redakcija, 2.1.2013.