Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPILI NA SNAGU PRAVILNICI DONETI NA OSNOVU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA


U "Sl. glasniku RS", br. 119/2012 od 17. decembra 2012. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja (25. decembra 2012. godine). Odredbe tog zakona će se primenjivati na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2013. godinu, dok će se pojedine odredbe primenjivati od narednog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (tj. od 26. decembra 2012. godine). U tom smislu, u pomenutim zakonskim odredbama sadržan je pravni osnov za donošenje podzakonskih akata koja će obezbediti njihovu primenu, pa su, s tim u vezi, u "Sl. glasniku RS", br. 122/2012 od 25. decembra 2012. godine, objavljeni sledeći pravilnici:

1. Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom;

2. Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji;

3. Pravilnik o Obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica i

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica.

Izvor: Redakcija, 2.1.2013.