Email Print

ZAKON O EKSPROPRIJACIJI: NEDELOTVORNOST PREDVIđENOG PRAVNOG SREDSTVA ZAšTITE - POKRETANJE UPRAVNOG SPORA PROTIV REšENJA VLADE O UTVRđIVANJU JAVNOG INTERESA, ZBOG ZAKONOM PREDVIđENOG NAčINA DOSTAVE REšENJA


Ustavni sud je na sednici održanoj 23.5.2013. godine, doneo odluku kojom je utvrdio da odredba člana 20. stav 12. u delu koji glasi:" i smatra se da je dostavljeno strankama u postupku danom objavljivanja", i člana 20. stav 13. u delu koji glasi :"odnosno objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" Zakona o eksproprijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 53/95, "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009 - dalje: Zakon) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava, odredbe člana 20. st. 12. i 13. Zakona u navedenom delu prestale su da važe danom objavljivanja odluke Ustavnog suda u "Sl. glasniku RS".

Odluka Ustavnog suda objavljena je u "Sl. glasniku RS", broj 55/2013 od 26.6.2013. godine.

Odredbama člana 20. st. 12. i 13. Zakona bilo je propisano da se rešenje Vlade kojim je usvojen predlog za utvrđivanje javnog interesa objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i smatra se da je dostavljeno strankama u postupku danom objavljivanja (stav 12) i da se protiv rešenja Vlade kojim se odlučuje o predlogu za utvrđivanje javnog interesa, može u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja, odnosno objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda (stav 13).

Ocenjujući ustavnost navedenih odredaba Zakona Ustavni sud je pošao od toga da iako se rešenjem kojim Vlada usvaja predlog za utvrđivanje javnog interesa formalno-pravno ne vrši oduzimanje, odnosno ograničenje prava svojine vlasnika nepokretnosti, tim aktom stvara preduslov za u kasnijoj fazi postupka, oduzimanje ili ograničavanje prava svojine, koje je neposredno zajemčeno Ustavom, te da se stoga i u ovoj fazi postupka vlasniku nepokretnosti moraju omogućiti sva prava kako bi delotvorno i efikasno zaštitio svoje pravo. Međutim, predviđeni način dostave vladinog rešenja objavljivanjem u "Službenom glasniku", po shvatanju Suda, ne omogućava vlasniku nepokretnosti da se na primeren način i stvarno upozna sa aktom kojim je na posredan način odlučeno i o njegovom pravnom interesu. Polazeći od toga da Zakon predviđa razlike u sprovođenju postupka eksproprijacije u odnosu na pravila opšteg upravnog postupka, koje mogu isključiti saznanje vlasnika nepokretnosti da se taj postupak uopšte vodi, Ustavni sud smatra da je način dostave ovog akta vlasniku nepokretnosti od izuzetnog značaja zbog zaštite njegovog pravnog interesa i da upravo dostavljanje upravnih akata predstavlja jednu procesnu radnju u postupku kojom se omogućava licu kojem je akt namenjen da se upozna sa njegovom sadržinom. Stoga i odredba Zakona koja predvđa dostavljanje rešenja Vlade putem objavljivanja u Službenom glasniku, nije u saglasnosti sa Ustavom zbog narušavanja jedinstva pravnog poretka u oblasti uređenja upravnog postupka, zbog neobezbeđivanja jednake zaštite prava stranaka u postupku i zbog povrede načela zakonitosti uprave imajući u vidu da je vlasniku nepokretnosti u postupku preispitivanja rešenja o utvrđivanju javnog interesa, zbog propisanog načina dostave akta Vlade, umnogome otežan pristup sudu za vođenje upravnog spora. Predviđeni način dostave upravnog akta iz člana 20. stav 12. Zakona, nije u saglasnosti ni sa članom 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje: Konvencija), jer se na propisani način dovodi u pitanje pokretanje upravnog spora, kao dozvoljenog načina pravne zaštite protiv vladinog akta o utvrđivanju javnog interesa. S obzirom na međusobnu povezanost stava 13. člana 20. Zakona koji predviđa računanje roka za pokretanje upravnog spora i od dana objavljivanja rešenja Vlade u "Službenom glasniku Republike Srbije" Ustavni sud je ocenio da i ova odredba Zakona iz istih razloga kao i odredba člana 20. stav 12. Zakona nije u saglasnosti sa Ustavom i Konvencijom.

Izvor: Redakcija, 1.7.2013.