Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "Monus" d.o.o./1 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "Monus" d.o.o./2 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2013. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 200 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2008, 44/2009, 37/2011, 19/2012, 86/2012, 102/2012 i 56/2013)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 200 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 56/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012 i 96/2012 - ispr. i 56/2013)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013 i 56/2013)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013 i 56/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ISPITIVANJE SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2013 i 56/2013)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNE KONTROLE FINANSIJSKOG POSLOVANJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA SAOBRAĆAJ GRADA KRALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2013 i 11/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SOKOBANJA", BR. 10/2013 OD 28.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 28.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex