ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U APRILU 2013. GODINE


UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)

• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine.

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)

• Agencija je dužna da godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ambalaža i ambalažni otpad dostavlja Fondu za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)

• Prva revizija plana raspodele vrši se do 15. aprila tekuće godine i to samo u slučajevima promene godišnjih kontingenata, a ponovna raspodela dozvola u promenljivi deo plana raspodele vrši se na način utvrđen članom 26. ove uredbe.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011 i 15/2012)

• Agencija je dužna da dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj dostavlja Fondu do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, a po obveznicima plaćanja naknade.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

• Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa koje upravljači podnose do 30. aprila 2013. godine na osnovu obaveštenja ministarstva.

UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005, 45/2005 - ispr., 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011)

• Sakupljanje zaštićene vrste šumske kornjače može se vršiti svake treće godine i to samo u periodu od 15. aprila do 15. juna.

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 i 91/2012)

• Rešenje za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja i za proizvedeni ili odloženi otpad, Fond donosi najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

• Za obveznike plaćanja naknade za plastične kese koji nisu dostavili godišnji izveštaj o plastičnim kesama stavljenim na tržište Republike Srbije, Fond će obračunati naknadu na osnovu izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 124/2012)

Odredbe čl. 2. do 5. ove uredbe primenjuju se od 1. aprila 2013. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako podnosilac jedinstvene prijave - pravno lice ne poseduje tehničke uslove za neposredno podnošenje Centralnom registru jedinstvene prijave u elektronskom obliku, do obezbeđenja tih uslova, a najdalje do isteka jedne godine od dana stupanja na snagu ove uredbe, jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Izvor: Redakcija, 31.3.2013.