ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U APRILU 2013. GODINE


ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012)

• Društvo za osiguranje je dužno da izveštaj o potraživanjima i obavezama društva za osiguranje, po sektorima i pregled stanja i transakcija hartija od vrednosti u aktivi društva za osiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2012)

• Davalac finansijskog lizinga je dužan da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

• Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da izveštaj o potraživanjima i obavezama faktoring i/ili forfeting kompanije i pregled stanja hartija od vrednosti u aktivi faktoring i/ili forfeting kompanije dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to izveštaje za prvo tromesečje - najkasnije 30. aprila tekuće godine;

ODLUKA O EVIDENTIRANJU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011)

• Krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima evidentiraju se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

• Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno - na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

• Obrasci P-1 i O-1 dostavljaju se tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

• Po kreditnim poslovima sa inostranstvom koji su evidentirani u skladu sa odredbama Odluke o načinu, rokovima i obrascima za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 9/2007, 24/2008, 120/2008, 40/2009 i 88/2009) a čija realizacija nije okončana do dana stupanja na snagu ove odluke, po kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekao ugovoreni rok naplate ili uvoza, rezidenti podnose Narodnoj banci Srbije na evidentiranje izveštaje - na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2), koji se dostavlja tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

ODLUKA O IZUZIMANJU ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2012)

• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 6. aprila 2013. godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011 i 87/2012)

• Banka je dužna da izveštaje

1) Pregled najvećih akcionara banke - na Obrascu AKC (Prilog 1);

2) Pregled ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva banke - na Obrascu UB (Prilog 2);

3) Pregled ulaganja banke u lica u finansijskom sektoru - na Obrascu UFS (Prilog 3);

4) Velike izloženosti banke prema limitima izloženosti - na Obrascu VI-LI (Prilog 4);

5) Velika izloženost prema grupi povezanih lica - na Obrascu VI-GPL (Prilog 5);

6) Izveštaj o restrukturiranim potraživanjima - na Obrascu IRP (Prilog 6);

7) izveštaje o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke - na obrascima KA 1-5 (Prilog 7);

tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

- izveštaj za prvo tromesečje, sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)

• Banka je dužna da sve izveštaje iz ove odluke, izuzev izveštaja o kapitalnim zahtevima bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi - na Obrascu KONS koji je najviše matično društvo dužno da dostavlja Narodnoj banci Srbije i izveštaja, Izveštaja o knjizi trgovanja - dnevna stanja - na Obrascu DKT i Izveštaja o elementima knjige trgovanja - na Obrascu EKT, tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to: izveštaje za prvo tromesečje, sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

ODLUKA O NAČINU PROCENJIVANJA BILANSNIH I VANBILANSNIH POZICIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005)

• Izveštavanje o stanju i proceni aktive društvo za osiguranje vrši tromesečno, i to za prvo tromesečje - do 20. aprila,

ODLUKA O OSNOVNIM KRITERIJUMIMA BONUS-MALUS SISTEMA, PODACIMA ZA PRIMENU TOG SISTEMA I NAJVIŠEM BONUSU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 i 60/2011)

• Društvo je dužno da podatke: matični broj društva, matični broj štetnika (osiguranika, odnosno lica koje ima ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu), ime i prezime, odnosno poslovno ime štetnika, broj šasije vozila, registarska oznaka vozila, marka i tip vozila, oznaka da je vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu, broj polise po kojoj je prijavljen štetni događaj/događaji, datum i mesto nastanka štetnog/štetnih događaja, broj štetnih događaja i drugi podaci značajni za primenu tog sistema, kao i podatke o brojevima polisa i premijskom stepenu polisa kojima je obračunat malus, dostavi Udruženju u sledećim rokovima:

- do 20. aprila tekuće godine - podatke za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine;

• Udruženje je dužno da podatke

1) matični broj društva, matični broj štetnika (osiguranika, odnosno lica koje ima ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu), ime i prezime, odnosno poslovno ime štetnika, broj šasije vozila, registarska oznaka vozila, marka i tip vozila, oznaka da je vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu, broj polise po kojoj je prijavljen štetni događaj/događaji, datum i mesto nastanka štetnog/štetnih događaja, broj štetnih događaja i drugi podaci značajni za primenu tog sistema;

2) matični broj prethodnog društva, broj prethodne polise (koja prethodi izdavanju nove polise), datum isteka prethodne polise, premijski stepen u prethodnoj polisi, orijentacioni premijski stepen koji može odgovarati premijskom stepenu nakon obnove osiguranja od autoodgovornosti i drugi podaci.

objavi u sledećim rokovima:

- do 25. aprila tekuće godine - podatke koji će se primenjivati na ugovore o osiguranju zaključene u periodu od 1. maja do 31. jula tekuće godine;

• Udruženje prvi put objavljuje i podatke: matični broj prethodnog društva, broj prethodne polise (koja prethodi izdavanju nove polise), datum isteka prethodne polise, premijski stepen u prethodnoj polisi, orijentacioni premijski stepen koji može odgovarati premijskom stepenu nakon obnove osiguranja od autoodgovornosti i drugi podaci kojima raspolaže u svojoj bazi podataka - i to do 25. aprila 2012. godine, a ti se podaci mogu primenjivati na ugovore o osiguranju zaključene u periodu od 1. maja do 31. jula 2012. godine.

ODLUKA O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2012)

• Davalac lizinga je dužan da podatke o:

1) poslovnom imenu, sedištu, pravnoj formi, licima s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, kao i druge podatke - na Obrascu LOP - Osnovni podaci o davaocu lizinga (Prilog 1);

2) imovini, obavezama i kapitalu na poslednji dan perioda za koji se podaci dostavljaju - na Obrascu LBS - Bilans stanja davaoca lizinga (Prilog 2);

3) prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja ostvarenim od početka tekuće godine zaključno s poslednjim danom perioda za koji se podaci dostavljaju - na Obrascu LBU - Bilans uspeha davaoca lizinga (Prilog 3);

4) strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga prikazanoj prema predmetu i primaocu lizinga, kao i prema sektorskoj strukturi - na Obrascu LSTR-FL - Struktura potraživanja po osnovu finansijskog lizinga (Prilog 4), pri čemu se sektorska struktura određuje prema pretežnoj delatnosti primaoca lizinga, u skladu s propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti;

5) strukturi hartija od vrednosti prema izdavaocu, strukturi učešća u kapitalu, strukturi ostalih finansijskih sredstava i strukturi finansijskih obaveza i obaveza po osnovu kamata i troškova - na Obrascu LSTR-FSO - Struktura finansijskih sredstava i obaveza (Prilog 5);

6) dospelim i nedospelim potraživanjima, pri čemu se dospela potraživanja prikazuju prema broju dana kašnjenja u plaćanju, računajući do poslednjeg dana perioda za koji se podaci dostavljaju - na Obrascu LDOS - Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga prema dospelosti (Prilog 6);

7) potraživanjima davaoca lizinga od njegovih 20 najvećih dužnika, rangiranih prema ukupnoj knjigovodstvenoj vrednosti potraživanja po svim ugovorima zaključenim s jednim dužnikom - na Obrascu LVD - Pregled najvećih dužnika po osnovu finansijskog lizinga (Prilog 7);

8) obavezama davaoca lizinga prema njegovim najvećim poveriocima - na Obrascu LVP - Pregled najvećih poverilaca davaoca lizinga (Prilog 8), pri čemu ukupne obaveze prema poveriocima navedenim u ovom obrascu čine obaveze po osnovu kredita i zajmova;

9) knjigovodstvenoj vrednosti vraćenih predmeta lizinga na početku tekuće godine i u toku godine, zaključno s poslednjim danom perioda za koji se podaci dostavljaju, kao i podatke o aktivnostima preduzetim u vezi s tim predmetima - na Obrascu LPP - Pregled postupanja s vraćenim predmetima lizinga (Prilog 9).

dostavi u sledećim rokovima:

1) podatke sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2006)

• Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije - do 15. aprila za majski, odnosno do 15. oktobra za novembarski ispitni rok.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)

• Podatke o stanju i promenama na računima imovine, kapitala i obaveza i o prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja utvrđenim i raščlanjenim u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za društva za osiguranje, društvo dostavlja u sledećim rokovima:

- za prvi obračunski period (od 1. januara do 31. marta) - do 20. aprila tekuće godine;

ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2010)

• Ustanovljava se Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji i kao Dan bezbednosti i zdravlja na radu određuje se 28. april.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

• Javni snabdevač za električnu enrgiju dostavlja Agenciji sledeće podatke i dokumentaciju:

1) godišnje finansijske izveštaje (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

2) godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno u skladu sa Zakonom (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

4) analitički zaključni list za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

5) registar nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembar za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

• Javni snabdevač prirodnim gasom dostavlja Agenciji sledeće podatke i dokumentaciju:

1) godišnje finansijske izveštaje (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

2) godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno u skladu sa Zakonom (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

4) analitički zaključni list za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

5) registar nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembar za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2012)

• Operator sistema dostavlja Agenciji sledeće podatke i dokumentaciju:

1) godišnje finansijske izveštaje operatora sistema (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

2) godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

4) analitički zaključni list za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

5) registar nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembar za pravno lice u celini za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012 i 123/2012)

• Operator prenosnog sistema dostavlja Agenciji sledeće podatke i dokumentaciju:

1) godišnje finansijske izveštaje (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

2) godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno u skladu sa Zakonom (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

4) analitički zaključni list za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

5) registar nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembar za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012 i 123/2012)

• Energetski subjekat dostavlja Agenciji sledeće podatke i dokumentaciju:

1) godišnje finansijske izveštaje (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

2) godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno u skladu sa Zakonom (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

4) analitički zaključni list za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

5) registar nematerijalnih ulaganja, nekretnina postrojenja i opreme na dan 31. decembar za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

8) plan razvoja (najkasnije do 1. aprila tekuće godine);

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012 i 123/2012)

Operator transportnog sistema dostavlja Agenciji sledeće podatke i dokumentaciju:

1) godišnje finansijske izveštaje (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

2) godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno u skladu sa Zakonom (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

4) analitički zaključni list za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

5) registar nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembar za pravno lice u celini i za svaku delatnost energetskog subjekta pojedinačno (najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu);

8) plan razvoja transportnog sistema (najkasnije do 1. aprila tekuće godine);

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2008)

• Sredstva iz člana 1. tačka 6) ove odluke (troškovi održavanja akreditacije) uplaćuju se u dve jednake rate (do 30. aprila i 31. oktobra tekuće godine).

Izvor: Redakcija, 31.3.2013.