Email Print

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2013. GODINE


ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 - ispr.)

• Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

Kalendar za nivo Republike Srbije:

1. novembar - Vlada usvaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije i dostavlja ga Narodnoj skupštini, zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

Kalendar budžeta lokalne vlasti:

1. novembar - nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti;

• Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

Kalendar za nivo Republike Srbije:

1. novembar - Vlada dostavlja Narodnoj skupštini konsolidovani izveštaj Republike Srbije, radi informisanja;

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009)

• Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 i 60/2013 - odluka US)

• Finansijski plan donosi upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011)

• Ukupni iznos kratkoročnog zaduživanja iz budžeta Republike, u toku budžetske godine, mora biti vraćen do 30. novembra tekuće godine.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009)

• Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US i 47/2013)

• Jedinica lokalne samouprave dužna je da objavi akt kojim se utvrđuju prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama u skladu sa članom 6. st. 5. i 6. ovog zakona do 30. novembra svake tekuće godine, na način na koji se objavljuju njeni opšti akti.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da objavi akte kojima se utvrđuju zone, najopremljenije zone, kao i koeficijenti za nepokretnosti u zonama, do 30. novembra tekuće godine, kao i svaku promenu tih akata.

Ako jedinica lokalne samouprave ne objavi akt kojim utvrđuje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama do 30. novembra tekuće godine, kao i akt kojim utvrđuje zone i najopremljenije zone, osnovica poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige je knjigovodstvena vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da, nakon stupanja na snagu ovog zakona a najkasnije do 30. novembra 2013. godine, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu u skladu sa ovim zakonom objave:

1) odluku o stopama poreza na imovinu;

2) odluku kojom su odredile zone, sa naznakom zona koje se smatraju najopremljenijim, na svojoj teritoriji;

3) akt kojim su utvrdile prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama;

4) akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 48/2013 - ispr.)

• Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012)

• Godišnji plan za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovama donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu s programom donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona, najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, po prethodnoj saglasnosti Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine po prethodnoj saglasnosti nadležnog organa autonomne pokrajine.

ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

• Zavod, odnosno institut za transfuziju krvi osnovan za teritoriju autonomne pokrajine dužan je da godišnje potrebe za krvlju i komponentama krvi dostavi zavodu, odnosno institutu za transfuziju krvi osnovanom za teritoriju Republike Srbije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Objedinjeni godišnji plan potreba za krvlju i komponentama krvi zavod, odnosno institut za transfuziju krvi osnovan za teritoriju Republike Srbije dostavlja Ministarstvu do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Na osnovu objedinjenog godišnjeg plana potreba za krvlju i komponentama krvi Ministarstvo donosi Godišnji plan potreba za krvlju i komponentama krvi do 31. novembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)

• Finansijski plan za narednu godinu Komisijaza hartije od vrednosti donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Narodnoj skupštini na potvrđivanje.

ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US i 72/2012)

• Predlog budžeta podnosi se Narodnoj skupštini najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009)

• Finansiranje rada Komisije za zaštitu konkurencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Komisija i podnosi Vladi radi dobijanja saglasnosti najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu. 

Izvor: Redakcija, 31.10.2013.