Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2013. GODINE


UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "SVETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2013" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013)

•Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka "Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013" od 4. do 10. novembra 2013. godine.

UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

• Do kraja novembra svake godine javni snabdevač dostavlja Ministarstvu podatke o:

1) ukupnoj električnoj energiji prodatoj potrošačima na javnom snabdevanju u prethodnih 12 meseci;

2) ukupnim novčanim sredstvima fakturisanim potrošačima na javnom snabdevanju za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci, bez dela koji se odnosi na troškove prenosa i distribucije;

3) ukupnoj električnoj energiji otkupljenoj od svake kategorije povlašćenih proizvođača u prethodnih 12 meseci;

4) ukupnim novčanim iznosima fakturisanim od svake kategorije povlašćenih proizvođača za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci;

5) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator prenosnog sistema, odnosno drugi balansno odgovorni učesnik na tržištu sa kojim je javni snabdevač sklopio ugovor o prenosu balansne odgovornosti, fakturisao javnom snabdevaču za balansiranje balansne grupe javnog snabdevača u prethodnih 12 meseci.

UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA NAJVIŠIH I NAJNIŽIH PROSEČNIH CENA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)

• Ova uredba stupa na snagu 1. maja 2013. godine, a važi do 1. novembra 2013. godine.

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr. i 86/2013)

• Republički fond za zdravstveno osiguranje započinje sa postupcima centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu, najkasnije 1. novembra tekuće godine, odnosno najkasnije narednog dana od dana kada Vlada usvoji predlog zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije i predlog odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)

• Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.

Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013)

• Zahtev za korišćenje podsticaja za održavanje izložbi podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26, najkasnije do 1. novembra 2013. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2013 i 75/2013)

• Opravdani projekti: projekti za koje se može podneti prijava

Predviđeno trajanje projekta je najkasnije do 20. novembra 2013. godine.

Projekat za koji su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njegovom realizacijom, moraju biti započeta nakon potpisivanja Ugovora i završena do 20. novembra 2013. godine.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje Glavnom partneru, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu Glavnog partnera da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i obavezu Glavnog partnera da sve aktivnosti realizuje do 20. novembra 2013. godine.

Glavni partner dužan je da po završetku aktivnosti, Ministarstvu dostavi:

1) zahtev za isplatu drugog dela sredstava (Prilog 7),

2) fakture, ugovore i druga relevantna dokumenta; (kopije)

3) izvode o izvršenim plaćanjima;

4) izveštaj o realizovanim aktivnostima po svim fazama realizacije, kao i ostvarenim rezultatima u skladu sa Ugovorom.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu do 29. novembra 2013. godine. 

Izvor: Redakcija, 31.10.2013.