Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: NEMOGUĆNOST OSLOBOĐENJA OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA PRENOS UZ NAKNADU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI KOJA SE PRIBAVLJA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o porezima na imovinu: član 31 stav 1 tačka 13)
  • Ministarstvo finansija i privrede: PROCENJIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI OD STRANE PORESKE UPRAVE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 11
  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PRODAJE PROMOTIVNOG MATERIJALA OD STRANE LICA KOJE OBAVLJA DELATNOST IZ OBLASTI 90 (STVARALAČKE, UMETNIČKE I ZABAVNE DELATNOSTI) KLASIFIKACIJE DELATNOSTI - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
  • Ministarstvo finansija: POSTUPANJE PORESKE UPRAVE PRILIKOM OPOREZIVANJA PRIHODA FIZIČKIH LICA PO OSNOVU ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 108a
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: ORGANIZOVANJE REDOVNE POLUDNEVNE NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI U DVE SMENE - Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju: član 32 stav 3
Izvor: Paragraf Lex