Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Viši sud u Pančevu: BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA USLED USKRAĆIVANJA MOGUĆNOSTI STRANCI DA RASPRAVLJA PRED SUDOM - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
  • Viši sud u Pančevu: NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA ZA SPOR KOJI JE PROISTEKAO U OBAVLJANJU DELATNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA I PRAVNOG LICA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
  • Viši sud u Pančevu: NEPOSTOJANJE OBAVEZE SUDA DA ODLUČI O PREDLOGU ZA ODBACIVANJE TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 278
  • Viši sud u Pančevu: OTKLONJIVA PRIRODA PROCESNOG NEDOSTATKA U SADRŽINI PUNOMOĆJA - Zakon o parničnom postupku: član 91
  • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILOJEVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka broj 43519/07) - PROGLAŠENJE PREDSTAVKE NEDOPUŠTENOM U VEZI SA NAVODNOM POVREDOM PRETPOSTAVKE NEVINOSTI - OČIGLEDNO NEOSNOVANA PREDSTAVKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 3 i 4 u vezi sa članom 6 stav 2
  • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STOŠIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka broj 64931/10) - NEIZVRŠAVANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SLUČAJU PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1 i član 1 Protokola 1
Izvor: Paragraf Lex