Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU ANEKSA BR. 2 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine potpisan je u Pekingu 20. avgusta 2009. godine (dalje: Sporazum). Sporazum je stupio na snagu 23. juna 2010. godine.

Na osnovu ovog sporazuma do sada se uspešno sprovode tri kreditna aranžmana posredstvom kineske Export-Import banke kao ovlašćene državne institucije NR Kine, i to: Projekat izgradnje mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, Projekat nabavke skenera za potrebe Uprave carina Republike Srbije i Prva faza paket projekta "Termoelektrana Kostolac-B projekti". Aneks br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Aneks br. 1) potpisan je u Beogradu 8. maja 2012. godine.

Aneks br. 1 se primenjuje na osnovu klauzule o privremenoj primeni od dana njegovog potpisivanja, a na snagu je stupio 26. avgusta 2013. godine.

U međuvremenu, nakon potpisivanja Aneksa br. 1, javila se potreba za dodatnim izmenama Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, kako sa stanovišta nadležnosti za sprovođenje Sporazuma, tako i sa stanovišta realizacije predmeta Sporazuma - ostvarivanja saradnje u oblasti infrastrukture.

Na predlog kineske strane, umesto izmena Aneksa br. 1 Sporazuma, usaglašen je Aneks br. 2. Aneks br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Aneks br. 2), potpisan je u Pekingu, 26. avgusta 2013. godine. U ime Vlade Republike Srbije Aneks br. 2 je potpisao Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, a u ima Vlade Narodne Republike Kine, Gao Hučeng, ministar trgovine.

Aneksom br. 2 izvršene su neophodne izmene čl. 3, 5. i 6. Sporazuma.

U skladu sa Zakonom o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 72/12 i 76/13), kojim su obrazovana sadašnja ministarstva i utvrđen njihov delokrug, u članu 3. Sporazuma umesto Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za praćenje i sprovođenje Sporazuma određeno je ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom Republike Srbije.

Odredbe člana 3. Sporazuma, proizašle iz Aneksa br. 1 o nadležnosti Ministarstva finansija i Grada Beograda za sprovođenje Sporazuma u delu koji se odnosi na izgradnju mosta Zemun - Borča sa pripadajućim saobraćajnicama se brišu, jer bi navođenje pojedinačnog ministarstva po svakom projektu nepotrebno opteretilo tekst Sporazuma, pri čemu po svakom projektu saradnje Vlada obrazuje posebnu radnu grupu za izvršenje projekta. Aneksom br. 2, u član 5. Sporazuma uneta su tri nova stava, kojima se predviđaju posebna pravila za izbor inostranog izvođača radova i domaćih podizvođača i isporučilaca dobara i usluga.

Navedenim dopunama člana 5. regulisano je i izuzeće od obaveze raspisivanja javnog nadmetanja za obavljanje poslova investicionih radova i isporuku roba i usluga za projekte na teritoriji Republike Srbije, koji se realizuju u okviru Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Kroz izmene člana 6. Sporazuma, Aneksom br. 2 obezbeđeno je da se svi projekti saobraćajne infrastrukture realizuju pod istim uslovima, tj. bez plaćanja carine i PDV.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3644-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.9.2013.