Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA POČELA UPIS ČETVRTE GENERACIJE POLAZNIKA: PRED USTAVNIM SUDOM POKRENUT POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI POJEDINIH čLANOVA ZAKONA O AKADEMIJI


Od 226 kandidata na PRAVOSUDNU AKADEMIJU biće primljeno samo 17. Za to vreme pred Ustavnim sudom pokrenut je postupak za ocenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o Akademiji.

Ustavni sud će raspravljati da li su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca dužni da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudija prekršajnih i osnovnih sudova i zamenika tužilaca, predlože one koji su završili obuku na Pravosudnoj akademiji, ili je taj uslov diskriminatorski.

- Svaki građanin ima pravo da podnese inicijativu za ocenu ustavnosti nekog zakona ili odredbe, a USS ocenjuje da li je povređen Ustav. USS može, na osnovu inicijative, doneti i privremenu meru o zabrani primene nekog zakona ili odredbe, ali to se nije desilo sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji. Sve do odluke USS svi smo dužni da poštujemo zakone i primenjujemo ih - objašnjava Nenad Vujić, direktor Akademije.

On smatra da ovaj akt nije suprotan pravima zagarantovanim Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Vujić negira i priče da zaposleni moraju da daju otkaz kad konkurišu na Akademiju. Daju ga tek kad su primljeni i od tada primaju 70 odsto plate sudije osnovnog suda. Ako uspešno polože završni ispit, i za mesec dana nisu izabrani na funkcije, VSS, DVT i Akademija dužni su da im nađu posao u pravosuđu.

NA Pravosudnoj akademiji posebno insistiraju evropske institucije.

Kada je predlog zakona poslat Savetu Evrope, jedina primedba bio je stav po kom ako među prijavljenim kandidatima za pravosudne funkcije nema onih koji su završili početnu obuku na Akademiji, VSS i DVT mogu predložiti i kandidata koji ispunjava opšte uslove za izbor. Ovaj stav će vremenom biti izbrisan.

Izvor: V. C. S. , vecernjenovosti.rs